Passion4Fusion

Jobs

Passion4Fusion

Swyddog Gwybodaeth a Dysgu

Amdanom ni:

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf Prydain - rydym yn falch iawn o ddosbarthu arian a’i codir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled Prydain. Llynedd yn unig fe ddosbarthom dros hanner biliwn o bunnoedd (£508.5 miliwn) o arian y Loteri Genedlaethol i dros 11,000 o brosiectau cymunedol ledled Prydain, gan alluogi hyd yn oed mwy o bobl a chymunedau i ddod a’u syniadau a’u dyheadau yn fyw.

Rydym yn cefnogi amrediad eang o brosiectau iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol gyda grantiau yn amrywio o gyn lleied â £500 i raglenni sydd werth sawl miliwn o bunnoedd. Roedd 86% o’n grantiau newydd yn grantiau bach am lai na £10,000.

Wrth galon popeth a wnawn mae’r gred fod cymunedau yn ffynnu pan fydd pobl yn arwain. Mae arian y Loteri Genedlaethol ar agor i bawb ac rydym yn ffodus iawn ein bod yn gallu gweithio gyda’r grwpiau llawr gwlad leiaf i’r elusennau Prydeinig mwyaf. Rydym wedi newid y ffordd yr ydym yn gweithio ledled y Gronfa i’n helpu i wasanaethu pobl a chymunedau yn fwy effeithiol, i weithio yn hyblyg ar eu telerau nhw; i weithio yn agosach gyda chymunedau.

Am y Rôl:

Rydym yn chwilio am Swyddog Gwybodaeth & Dysgu i ymuno a’n tîm i gefnogi cydweithwyr, deiliaid grant a budd-ddeiliaid i rannu, creu a defnyddio Gwybodaeth a Dysgu (G&D) yn effeithiol drwy:

Gyflwyno gweithgareddau i rannu a chyfnewid G&D i gefnogi ein gwaith ni ag eraill
Ein helpu i ddeall ag ymateb i’r amgylchedd allanol
Defnyddio G&D i gefnogi datblygiad ariannu & i arddangos effaith arian y Loteri i fudd-ddeiliaid.

Yn ogystal â chasglu tystiolaeth o effaith, polisi ac ymarfer yn fewnol ac yn allanol, byddwch yn treulio amser yn hwyluso dysgu ar draws y sefydliad ac yn unigol ar gyfer staff, deiliaid grant a budd- ddeiliaid. Byddwch yn arwain gweithgaredd o gwmpas ein themâu dysgu sydd o flaenoriaeth ac yn cefnogi ein tri thîm rhanbarthol yng Nghymru i wneud hynny hefyd. Byddwch hefyd yn craffu ar yr amgylchedd allanol am wybodaeth am beth mae eraill yn ei wneud.

Gan dynnu ar eich gwybodaeth o’r cyd-destun polisi ehangach, ymarfer effeithiol & phatrymau dyfarnu grant, byddwch yn cynghori cydweithwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar sut y gall ein harian gael yr effaith mwyaf posibl.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn adnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithle dwyieithog, ac rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer pob swydd gan ymgeiswyr a all weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Math o Gytundeb: Parhaol
Oriau: 37 Awr yr wythnos, bydd gweithio’n hyblyg yn cael ei ystyried
Lleoliad: Cymru (Caerdydd neu’r Drenewydd)
Dyddiad cyfweld: wythnos y 27ain o Orffennaf 2020 (Cynhelir cyfweliadau arlein)

Meini Prawf Hanfodol

Hwyluso grwp - profiad o helpu eraill i gydweithio a chyd-ddysgu, a’r gallu i gynnai trafodaethau ble bydd amrywiaeth o bobl yn rhannu a thrafod syniadau
Yn fedrus mewn sgiliau ymchwil, dadansoddi ac ymgynghor
Gyda’r gallu i ysgrifennu a thrafod syniadau, gwybodaeth ac effaith cymhleth mewn ffordd ddeniadol a syml.

Meini Prawf Dymunol

Y gall i weithio yn hyblyg ag ymdopi â sawl blaenoriaeth gystadleuol o fewn tîm bychan
Y gallu i adnabod cyfleoedd i rannu dysgu a gwybodaeth i gefnogi a hysbysu gwaith eraill o fewn a thu allan i’r sefydliad
Gwybodaeth o gyd-destun y trydydd sector, y dirwedd ariannu a pholisi cyhoeddus.
Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg.

I chi

Rydym yn awyddus i ddatblygu ein staff ac i gynnig amrediad eang o gyfleoedd datblygu personol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion hael yn cynnwys:

Gwyliau blynyddol hael a chynllun pensiwn y cwmni
Trefniadau gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda’u cydbwysedd gwaith/cartref, gan gymryd i ystyriaeth ffactorau megis cyfrifoldebau gofalu, addoliad a phresenoldeb mewn gwyliau crefyddol
Telerau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl gwych
Tocyn tymor a benthyciadau beicio i’r gwaith
Absenoldeb gwirfoddoli â thâl.

Sut i Ymgeisio

Ewch i’n gwefan https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/about/jobs am wybodaeth bellach am y swydd ar broses ymgeisio.

Rydym yn croesawu ceisiadau am y swydd yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd ceisiadau yn y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal. I wneud cais yn y Gymraeg, anfonwch ebost atom yn TimPobl@cronfagymunedolylg.org.uk os gwelwch yn dda.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Rob Roffe, Pennaeth Gwybodaeth & Dysgu drwy anfon ebost at: robert.roffe@cronfagymunedolylg.org.uk

Cyfleoedd Cyfartal

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad wrth ddyfarnu grantiau, ac ymysg ein pobl, oll yn hanfodol i’n llwyddiant wrth gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Credwn y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, sefydliadau ac unigolion yr ydym yn gweithio â nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad cynhwysol ac yn le gwych i weithio, a chydnabod fod pobl yn dod o gefndiroedd gwahanol. Rydym yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac yn croesawu yn gryf ceisiadau gan bobl anabl.

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/about/jobs

Am y Rôl:

Rydym yn chwilio am Swyddog Gwybodaeth & Dysgu i ymuno a’n tîm i gefnogi cydweithwyr, deiliaid grant a budd-ddeiliaid i rannu, creu a defnyddio Gwybodaeth a Dysgu (G&D) yn effeithiol drwy:

 • Gyflwyno gweithgareddau i rannu a chyfnewid G&D i gefnogi ein gwaith ni ag eraill
 • Ein helpu i ddeall ag ymateb i’r amgylchedd allanol
 • Defnyddio G&D i gefnogi datblygiad ariannu & i arddangos effaith arian y Loteri i fudd-ddeiliaid.

Yn ogystal â chasglu tystiolaeth o effaith, polisi ac ymarfer yn fewnol ac yn allanol, byddwch yn treulio amser yn hwyluso dysgu ar draws y sefydliad ac yn unigol ar gyfer staff, deiliaid grant a budd- ddeiliaid. Byddwch yn arwain gweithgaredd o gwmpas ein themâu dysgu sydd o flaenoriaeth ac yn cefnogi ein tri thîm rhanbarthol yng Nghymru i wneud hynny hefyd. Byddwch hefyd yn craffu ar yr amgylchedd allanol am wybodaeth am beth mae eraill yn ei wneud.

Gan dynnu ar eich gwybodaeth o’r cyd-destun polisi ehangach, ymarfer effeithiol & phatrymau dyfarnu grant, byddwch yn cynghori cydweithwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ar sut y gall ein harian gael yr effaith mwyaf posibl.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn adnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithle dwyieithog, ac rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer pob swydd gan ymgeiswyr a all weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Math o Gytundeb: Parhaol

Oriau: 37 Awr yr wythnos, bydd gweithio’n hyblyg yn cael ei ystyried

Lleoliad: Cymru (Caerdydd neu’r Drenewydd)

Dyddiad cyfweld: wythnos y 27ain o Orffennaf 2020 (Cynhelir cyfweliadau arlein)

Meini Prawf Hanfodol

 • Hwyluso grwp - profiad o helpu eraill i gydweithio a chyd-ddysgu, a’r gallu i gynnai trafodaethau ble bydd amrywiaeth o bobl yn rhannu a thrafod syniadau
 • Yn fedrus mewn sgiliau ymchwil, dadansoddi ac ymgynghor
 • Gyda’r gallu i ysgrifennu a thrafod syniadau, gwybodaeth ac effaith cymhleth mewn ffordd ddeniadol a syml.

Meini Prawf Dymunol

Y gall i weithio yn hyblyg ag ymdopi â sawl blaenoriaeth gystadleuol o fewn tîm bychan

 • Y gallu i adnabod cyfleoedd i rannu dysgu a gwybodaeth i gefnogi a hysbysu gwaith eraill o fewn a thu allan i’r sefydliad
 • Gwybodaeth o gyd-destun y trydydd sector, y dirwedd ariannu a pholisi cyhoeddus.
 • Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg

I chi

Rydym yn awyddus i ddatblygu ein staff ac i gynnig amrediad eang o gyfleoedd datblygu personol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion hael yn cynnwys:

 • Gwyliau blynyddol hael a chynllun pensiwn y cwmni
 • Trefniadau gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda’u cydbwysedd gwaith/cartref, gan gymryd i ystyriaeth ffactorau megis cyfrifoldebau gofalu, addoliad a phresenoldeb mewn gwyliau crefyddol
 • Telerau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl gwych
 • Tocyn tymor a benthyciadau beicio i’r gwaith
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Sut i Ymgeisio

Ewch i’n gwefan https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/about/jobs am wybodaeth bellach am y swydd ar broses ymgeisio.

Rydym yn croesawu ceisiadau am y swydd yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd ceisiadau yn y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal. I wneud cais yn y Gymraeg, anfonwch ebost atom yn TimPobl@cronfagymunedolylg.org.uk os gwelwch yn dda.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Rob Roffe, Pennaeth Gwybodaeth & Dysgu drwy anfon ebost at: robert.roffe@cronfagymunedolylg.org.uk

Cyfleoedd Cyfartal

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad wrth ddyfarnu grantiau, ac ymysg ein pobl, oll yn hanfodol i’n llwyddiant wrth gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Credwn y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, sefydliadau ac unigolion yr ydym yn gweithio â nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad cynhwysol ac yn le gwych i weithio, a chydnabod fod pobl yn dod o gefndiroedd gwahanol. Rydym yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac yn croesawu yn gryf ceisiadau gan bobl anabl.

Pa fuddion sydd ar gael?

Cydnabyddwn fod cadw ein pobl yn hapus ac yn iach yn ein galluogi i fod yn fudiad mwy effeithiol ac yn gwneud Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn lle gwell i weithio. Mae'r buddion yn cynnwys:

 • Cynllun pensiwn Gwasanaeth Sifil hael
 • Gweithio hyblyg
 • Absenoldeb mamolaeth/tadolaeth â thâl
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl
 • Benthyciad tocyn tymor

Gweld yr holl fuddion

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa'n falch o fod yn Hyderus ag Anableddau.

Mae hyn yn golygu ein bod yn:

 • Chwilio'n weithredol am ddenu a recriwtio pobl anabl
 • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
 • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
 • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi yn cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
 • Cynnig yn rhagweithiol a gwneud addasiadau rhesymol fel y bo angen.

Mae'r ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anabledd sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa'n gwneud unrhyw addasiad rhesymol i helpu presenoldeb mewn cyfweliad neu gam profi (os yn briodol). I gynorthwyo ni gyda hyn dylai ymgeiswyr anabl am swyddi gwblhau'r cwestiynau anabledd yn y ffurflen gais.

Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LHDT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LHDT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r math o ddata personol rydym yn ei gywain gan ymgeiswyr am swyddi a'r sail dros brosesu'r data hwnnw.