Swyddi

Ewch i weld ein swyddi presennol isod:

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu Gwlad (CCP)

Amdanom ni

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr mwyaf o weithgarwch cymunedol yn y DU - rydym yn cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £36 miliwn anhygoel yr wythnos ar gyfer achosion da. Mae'r arian hwn yn ariannu prosiectau a gweithgareddau i drawsnewid cymunedau, diogelu ein treftadaeth a chyfoethogi bywydau trwy'r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant. Rydym yn falch o fod yn un o'r 12 dosbarthwyr sy'n gyfrifol am ddyfarnu'r arian hwn ledled y DU.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, y llynedd roeddem yn gallu dyfarnu dros hanner biliwn o bunnoedd o ariannu sy'n newid bywyd i gymunedau'r DU, gan gefnogi miloedd o brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Roedd dros wyth o bob deg o'n grantiau am lai na £10,000 gan fynd i grwpiau ac elusennau ar lawr gwlad ledled y DU sy'n gwneud pethau gwych i gefnogi eu cymunedau, yn enwedig yn ystod cyfnod arbennig o anodd.

Rydym hefyd yn dosbarthu cronfeydd nad sy'n rhai'r Loteri Genedlaethol, gan weithio'n agos gyda'r Llywodraeth ar ariannu ar gyfer materion pwysig, megis mynd i'r afael ag unigrwydd, anghenion lluosog a chymhleth, iechyd meddwl a dosbarthu arian Cyfrifon Segur.

Dros y pum mlynedd diwethaf rydym wedi dyfarnu cyfanswm o £3.4 biliwn, gyda £2.7 biliwn ohono yn arian y Loteri Genedlaethol.

Rydym yn ariannu pethau sy'n bwysig - p'un a ydynt yn helpu cymunedau i ymateb yn gadarnhaol i flaenoriaethau cenedlaethol, rhanbarthol neu leol, neu'n helpu'r DU i gyflawni ei huchelgeisiau cymdeithasol mawr. Mae ein grantiau'n amrywio o £500 hyd at raglenni gwerth miliynau o bunnoedd - cefnogi pobl a phrosiectau i wneud pethau anhygoel a dod â syniadau gwych ar gyfer eu cymuned yn fyw.

Ynglyn â'r rôl

Cyfle i ymuno â thîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru ar gyfer secondiad, sy'n para am chwe mis i ddechrau ond gellir ei ymestyn. Byddwch yn ymuno â thîm cyfeillgar o wyth yng Nghymru, rydym yn gweithio ochr yn ochr â'r Gyfarwyddiaeth Ymgysylltu a Mewnwelediad ehangach ledled y DU.

Fel Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu Gwlad byddwch yn gweithio gyda grwpiau sydd wedi gwneud cais llwyddiannus am grant gennym a byddwch yn dod o hyd i gynulleidfaoedd newydd ar gyfer ein gwaith gan elusennau, sefydliadau a grwpiau cymunedol ledled Cymru. Cewch gyfle i gyfweld â rhai o'u staff a'u gwirfoddolwyr ysbrydoledig a chlywed gan y bobl y maent wedi'u helpu. Byddwch yn angerddol am ddatgelu a deall anghenion pobl sy'n gwneud cais am ein grantiau, a grwpiau rydym wedi dyfarnu grantiau iddynt. Byddwch yn dysgu am y rhwystrau y gall pobl eu hwynebu wrth gael gafael ar arian y Loteri Genedlaethol – boed hynny oherwydd eu cefndir, eu hiechyd, eu hanabledd neu eu hamgylchiadau eraill a bydd y ddealltwriaeth hon yn eich helpu i gyrraedd mwy o bobl â chynnwys hygyrch a pherthnasol.

Byddwch yn creu datganiadau i'r wasg ac yn gwerthu yn eich straeon i ddarlledu, ar-lein ac allfeydd traddodiadol i'r wasg, a sianeli newyddion. Byddwch hefyd yn ysgrifennu cynnwys cyfryngau cymdeithasol diddorol ar gyfer ein sianeli. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y Gronfa i gefnogi ymgyrchoedd penodol i Gymru a'r DU gyfan a gallwch ddisgwyl gweld eich gwaith yn y wasg ranbarthol a chenedlaethol ledled Cymru ac ar sianeli'r We a'r Cyfryngau Cymdeithasol y Gronfa. Os bydd rheolau COVID yn caniatáu, gallech fod yn arwain ar greu fideos a phodlediadau a threfnu lluniau.

Math o Gontract: Contract Cyfnod Penodol
Oriau: 37 awr yr wythnos, ystyrir gweithio’n hyblyg
Dyddiad y Cyfweliad: 19 Ionawr 2022
Lleoliad: Yr ydym i gyd yn gweithio gartref am y tro, ond byddech ynghlwm wrth swyddfa Caerdydd neu'r Drenewydd fel y mae'n well gennych, byddwn yn hyblyg gyda staff ynghylch faint o amser sy'n cael ei dreulio yn y swyddfa o fewn anghenion y busnes.

* Os hoffech gael trafodaeth cyn gwneud cais, anfonwch e-bost at Jo Maurice (joanna.maurice@tnlcommunityfund.org.uk)*

Meini Prawf Hanfodol

 • Modd cyfeillgar gyda'r gallu i weithio gydag amrywiaeth o ddeiliaid grantiau a chydweithwyr i ddod o hyd i straeon diddorol, cyfweliadau am ddyfyniadau, a chael lluniau gyda ffurflenni caniatâd wedi'u llofnodi ar gyfer straeon
 • Y gallu i gynllunio, ysgrifennu a gwerthu mewn straeon i'r wasg, a chreu cynnwys cyfryngau cymdeithasol diddorol ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd, i fynd allan ar draws ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a'n blog.
 • 3 Agwedd ‘gallu gwneud’, gyda sgiliau trefnu da, gallu a pharodrwydd i ymgysylltu â systemau ffeilio ar-lein, gofynion cyfieithu a dilyn gweithdrefnau cymeradwyo corfforaethol.

Meini Prawf Dymunol

 • Profiad dangosadwy o ysgrifennu a gwerthu mewn straeon i'r cyfryngau a/neu redeg ymgyrchoedd.
 • Profiad dangosadwy o greu ac, yn ddelfrydol, isdeitlo fideos i'w defnyddio ar-lein a neu greu podlediadau.
 • Nid yw'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ond mae'r gallu i gynnal sgwrs yn rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol.

I Chi

Rydym yn ceisio datblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol.

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion hael gan gynnwys:

 • Cynllun gwyliau blynyddol a phensiwn cwmni hael
 • Gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda'u cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, addoli a phresenoldeb mewn gwyliau crefyddol
 • Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl uwch
 • Benthyciadau tocynnau tymor a beicio i'r gwaith
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl.

Sut i ymgeisio

Ewch i’n gwefan ar https://www.tnlcommunityfund.org.uk/jobs am fanylion pellach am y swydd wag a'n proses ymgeisio.

Rydym yn croesawu ceisiadau am y swydd yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd ceisiadau yn y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal. I wneud cais yn y Gymraeg, anfonwch e-bost atom i TimPobl@cronfagymunedolylg.org.uk os gwelwch yn dda.

Gadewch i’r Tîm Pobl wybod os dymunwch gynnal y cyfweliad drwy gyfrwng y Gymraeg ac fe allwn drefnu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer y cyfweliad.

Cyfle Cyfartal

Daw cymunedau'r DU o bob lliw a llun. Mae arian y Loteri Genedlaethol i bawb - rydym wedi ymrwymo i degwch, amrywiaeth a chynhwysiant ac yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein hariannu'n cyrraedd lle mae ei angen.

Credwn y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y sefydliadau a'r unigolion rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn lle cynhwysol a gwych i weithio, ac rydym yn cydnabod bod ein pobl yn dod o gefndiroedd amrywiol. O'r herwydd, rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl ag anableddau, cefndiroedd Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig (BAME), LHDTQ+ ac o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol ac addysgol.

Rydym yn falch o fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl a byddwn yn rhagweithiol o ran gwneud addasiadau rhesymol os oes angen trwy gydol y broses recriwtio ac yn ystod y gyflogaeth. Gall hyn fod yn gysylltiedig â chyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.

Rydym hefyd yn falch o fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LGBT).

Rheolwr Portffolio

Amdanom ni

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr mwyaf o weithgarwch cymunedol yn y DU - rydym yn cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £36 miliwn anhygoel yr wythnos ar gyfer achosion da. Mae'r arian hwn yn ariannu prosiectau a gweithgareddau i drawsnewid cymunedau, diogelu ein treftadaeth a chyfoethogi bywydau trwy'r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant. Rydym yn falch o fod yn un o'r 12 dosbarthwyr sy'n gyfrifol am ddyfarnu'r arian hwn ledled y DU.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, y llynedd roeddem yn gallu dyfarnu dros hanner biliwn o bunnoedd o ariannu sy'n newid bywyd i gymunedau'r DU, gan gefnogi miloedd o brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Roedd dros wyth o bob deg o'n grantiau am lai na £10,000 gan fynd i grwpiau ac elusennau ar lawr gwlad ledled y DU sy'n gwneud pethau gwych i gefnogi eu cymunedau, yn enwedig yn ystod cyfnod arbennig o anodd.

Rydym hefyd yn dosbarthu cronfeydd nad sy'n rhai'r Loteri Genedlaethol, gan weithio'n agos gyda'r Llywodraeth ar ariannu ar gyfer materion pwysig, megis mynd i'r afael ag unigrwydd, anghenion lluosog a chymhleth, iechyd meddwl a dosbarthu arian Cyfrifon Segur.

Dros y pum mlynedd diwethaf rydym wedi dyfarnu cyfanswm o £3.4 biliwn, gyda £2.7 biliwn ohono yn arian y Loteri Genedlaethol.

Rydym yn ariannu pethau sy'n bwysig - p'un a ydynt yn helpu cymunedau i ymateb yn gadarnhaol i flaenoriaethau cenedlaethol, rhanbarthol neu leol, neu'n helpu'r DU i gyflawni ei huchelgeisiau cymdeithasol mawr. Mae ein grantiau'n amrywio o £500 hyd at raglenni gwerth miliynau o bunnoedd - cefnogi pobl a phrosiectau i wneud pethau anhygoel a dod â syniadau gwych ar gyfer eu cymuned yn fyw.

Ynglŷn â'r rôl

Diben cyffredinol y Rheolwr Portffolio yw cefnogi'r gwaith o ddarparu ystod o raglenni ariannu sy'n anelu at fynd i'r afael â materion cymdeithasol hirdymor a gwella ansawdd bywyd ledled y DU.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Uwch Reolwyr Portffolio i sicrhau bod strategaeth Portffolio'r DU yn cael ei chyflawni'n effeithiol, gyda chyfrifoldeb ymarferol dros oruchwylio'r profiad 'diwedd i ben' (cynnig i benderfynu i rheoli grantiau) i ymgeiswyr ar un neu fwy o'n rhaglenni ariannu. Felly, bydd gennych brofiad (naill ai fel ymgeisydd neu roddwr grant) o un neu fwy o agweddau ar y cylch ariannu (mynediad, proses a dysgu) gyda'r gallu i weithredu dadansoddiad allweddol ar bob cam.

Bydd gennych brofiad o reoli prosiectau a/neu ddylunio gwasanaethau i gefnogi'r gwaith o gynllunio a gweithredu cynhyrchion newydd. Efallai y bydd gennych hefyd brofiad o un neu fwy o'n meysydd blaenoriaeth ariannu presennol, megis newid yn yr hinsawdd.

Bydd gennych rai cyfrifoldebau rheoli, gan oruchwylio Swyddogion Portffolio yn bennaf i sicrhau eu bod yn elwa ar ddysgu a datblygu ac yn gwella'n barhaus.

Chi fydd y person allweddol yn y tîm o ran briffiau polisi a goruchwylio Portffolio, er mwyn i wybodaeth ei lledaenu'n effeithiol ac yn gydlynol.

Byddwch yn darparu pont rhwng uwch reolwyr a swyddogion. Efallai y bydd angen i chi deithio o bryd i'w gilydd ar gyfer y rôl hon (pan fydd teithio'n fwy posibl), gan gefnogi cydweithwyr a chymunedau ledled y DU wrth i ni ddatblygu a chyflwyno rhaglenni.

Yn eich ymddygiad chi, byddwch yn hyrwyddo goddefgarwch uchel o ran risg, dull 'gallu gwneud' a byddwch yn defnyddio'ch rhwydweithiau'n rheolaidd i sicrhau bod Portffolio'r DU yn ymateb i'r datblygiadau diweddaraf yn y Gymdeithas Sifil.

I wneud hyn i gyd, byddwch yn chwarae rhan reoli wrth gyflwyno Portffolio o hyd at £60m y flwyddyn, gan weithio mewn tîm o 30 o staff sydd wedi'u gwasgaru ar draws sawl lleoliad gwahanol.

Wrth gwrs, bydd angen i chi hefyd weithio o fewn polisïau a gweithdrefnau'r Gronfa a'r ddeddfwriaeth angenrheidiol, ac mewn ffordd sy'n cyd-fynd â'n gweledigaeth a'n hegwyddorion. Os yw'r rôl wedi'i lleoli yng Nghymru, neu'n cefnogi cwsmeriaid neu gydweithwyr yng Nghymru, mae angen dealltwriaeth o ddeddfwriaeth y Gymraeg a Safonau'r Gronfa yn y Gymraeg.

Amdan y Tîm

Mae Portffolio'r DU yn eistedd ochr yn ochr â chyfarwyddiaethau pedair gwlad y Gronfa; Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon fel y pumed portffolio sy'n cefnogi prosiectau a syniadau o effaith ac arwyddocâd ledled y DU sy'n canolbwyntio ar newid trawsnewidiol. Rydym yn dîm bach, egnïol ac ystwyth gydag amrywiaeth o arbenigedd sydd yn cyfuno â'n sefyllfa unigryw yn y Gronfa, gan weithio ar draws y pedair gwlad, rydym yn rhoi dysgu a rhannu mewnwelediadau wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Math o Gontract: Parhaol
Oriau:
37 awr yr wythnos, ystyrir gweithio’n hyblyg
Lleoliad:
Hyblyg gyda'r gallu i deithio i'n swyddfeydd lleol (pan fydd swyddfeydd ar agor)
Dyddiad y cyfweliad:
1, 2 a 3 Chwefror 2022
Am sgwrs anffurfiol am y rôl cysylltwch â liz.watchorn@tnlcommunityfund.org.uk

Rydym yn chwilio am bobl dalentog o ystod ehangach o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiad sy'n rhannu ein gwerthoedd ac yn angerddol am wneud gwahaniaeth drwy ein cyllid. P'un ai drwy brofiad byw neu drwy ennill profiad, byddwch yn deall yn iawn y cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw. Yn eich cais, mae angen i chi ddangos sut rydych yn mynd i'r afael â'r meini prawf canlynol:

Hanfodol

 • Hanes amlwg o droi cyfeiriad strategol a gweledigaeth yn realiti y gellir ei gyflawni.
 • Sgiliau rhyngbersonol, y gallu i feithrin perthynas waith effeithiol i gyflawni nodau sefydliadol a rheoli rhanddeiliaid yn rhagorol.
 • Profiad o gyflawni a/neu ariannu gwaith sy'n cyd-fynd â nodau ac uchelgeisiau Portffolio'r DU.
 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol, gyda'r gallu i gyfathrebu'n hyderus ag ystod eang o unigolion a chynulleidfaoedd.

Meini Prawf Dymuno

 • Dealltwriaeth o faterion sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd, ac yn enwedig sut mae hyn yn effeithio ar gymunedau.
 • Y gallu i reoli cyllidebau a phrosesau ariannol.
 • Profiad o arwain ac ysgogi timau, gan gynnwys timau o bell sydd wedi'u lleoli i ffwrdd o swyddfa.
 • Hanes o ddatblygu dulliau o gasglu dysgu gan ddeiliaid grantiau neu bartneriaid a dulliau o rannu'r dysgu hwn.
 • Dealltwriaeth o'r hyn sy'n hyrwyddo tegwch, amrywiaeth a chynhwysiant ac ymrwymiad iddo.

I chi

Rydym yn ceisio datblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol.

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion hael gan gynnwys:

- Cynllun gwyliau blynyddol a phensiwn cwmni hael

- Gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda'u cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, addoli a phresenoldeb mewn gwyliau crefyddol

- Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl uwch

- Benthyciadau tocynnau tymor a beicio i'r gwaith

- Absenoldeb gwirfoddoli â thâl.

Sut i ymgeisio

Ewch i’n gwefan ar https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/jobs am ragor o fanylion am y swydd wag a'n proses ymgeisio.

Rydym yn croesawu ceisiadau am y swydd yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd ceisiadau yn y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal. I wneud cais yn y Gymraeg, anfonwch ebost atom yn TimPobl@cronfagymunedolylg.org.uk os gwelwch yn dda.

Gadewch i’r Tîm Pobl wybod os dymunwch gynnal y cyfweliad drwy gyfrwng y Gymraeg ac fe allwn drefnu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer y cyfweliad.

Cyfle Cyfartal

Daw cymunedau'r DU o bob lliw a llun. Mae arian y Loteri Genedlaethol i bawb - rydym wedi ymrwymo i degwch, amrywiaeth a chynhwysiant ac yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein hariannu'n cyrraedd lle mae ei angen.

Credwn y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y sefydliadau a'r unigolion rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn lle cynhwysol a gwych i weithio, ac rydym yn cydnabod bod ein pobl yn dod o gefndiroedd amrywiol. O'r herwydd, rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl ag anableddau, cefndiroedd Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig (BAME), LHDTQ+ ac o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol ac addysgol.

Rydym yn falch o fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl a byddwn yn rhagweithiol o ran gwneud addasiadau rhesymol os oes angen trwy gydol y broses recriwtio ac yn ystod y gyflogaeth. Gall hyn fod yn gysylltiedig â chyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.

Rydym hefyd yn falch o fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LGBT).

Cyfieithydd

Amdanom ni

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr cymunedol mwyaf yn y DU - rydym yn falch o ddyfarnu arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled y DU. Y llynedd yn unig rhoesom dros hanner biliwn o bunnoedd (£508.5 miliwn) o arian y Loteri Genedlaethol i dros 11,000 o brosiectau cymunedol ledled y DU, gan alluogi hyd yn oed mwy o bobl a chymunedau i ddod â'u syniadau a'u huchelgeisiau yn fyw. Rydym yn cefnogi ystod eang o brosiectau iechyd, addysgol, amgylcheddol ac elusennol gyda grantiau yn amrywio o gyn lleied â £500 i raglenni gwerth miliynau o bunnoedd. Roedd 86% o'n grantiau newydd am lai na £10,000.

Wrth wraidd popeth a wnawn yw'r gred pan fydd pobl yn arwain, mae cymunedau'n ffynnu. Mae arian y Loteri Genedlaethol yn agored i bawb ac mae'n fraint ein bod yn gallu gweithio gyda'r grwpiau lleiaf ar lawr gwlad hyd at elusennau mawr ledled y DU. Rydyn ni wedi newid sut rydyn ni'n gweithio ar draws y Gronfa i'n helpu ni i wasanaethu pobl a chymunedau yn fwy effeithiol, gan weithio'n hyblyg ac ar eu telerau; gweithio'n agosach at gymunedau.

Am y Rôl

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant, sydd ag agwedd hyblyg i arwain ar ein gwasanaeth cyfiethu o fewn y Gronfa.

Mae’r Gronfa yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog. Ein hegwyddor yw trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal trwy gynnig gwasanaeth dwyieithog i'n cwsmeriaid a’n deiliaid grant o ddydd i ddydd.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thimau niferus i sicrhau gwasanaeth cyfieithu effeithiol a chywir ar gyfer y sefydliad cyfan. Byddwch yn sicrhau bod ein holl ddeunyddiau ar-lein ac oddi ar-lein, gan gynnwys tudalennau gwe newydd, cyhoeddiadau a mentrau corfforaethol, yn cael eu cyfieithu'n unol â therfynau amser cytunedig.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Math o gontract: Parhaol
Oriau: Llawn amser (37 awr yr wythnos) neu posibiliad am trefniadau rhan amser neu rhannu swydd
Dyddiad cau: 10 Ionawr 2022
Dyddiad cyfweld: Wythnos yn dechrau 17 Ionawr 2022
Lleoliad: Gweithio gartref a/neu Gweithio hyblyg o'n swyddfa yn y Drenewydd neu Gaerdydd
Cyflog: £25,019 i £34,288 + Buddion hael

Meini Prawf Hanfodol

 • Rhuglder mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig, a'r gallu i brawf-ddarllen dogfennau at safon uchel o gywirdeb yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • Y gallu i gydlynu systemau a phrosesau a datblygu perthnasoedd gwaith effeithiol i alluogi cydweithio ar draws y Gronfa
 • Y gallu i weithio'n gywir at derfynau amser caeth
 • Dealltwriaeth gref o bwysigrwydd brand ar draws y cymysgedd cyfathrebu.

Meini prawf Dymunol

 • Cymhwyster cyfieithu cydnabyddedig neu brofiad o weithio fel cyfieithydd dros fudiad
 • Gradd yn y Gymraeg neu radd a wnaed trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Aelodaeth o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu barodrwydd i weithio tuag at y nod hwn.

I chi

Rydym yn ceisio datblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol.

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion hael gan gynnwys:

- Cynllun gwyliau blynyddol hael a phensiwn cwmni

- Gweithio'n hyblyg i gynorthwyo staff gyda'u cydbwysedd gwaith/bywyd, gan ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, addoli a mynychu gwyliau crefyddol

- Gwell absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl

- Tocyn tymor a benthyciadau beicio i'r gwaith

- Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Am sgwrs anffurfiol am y rôl cysylltwch â: Rosie.Dent@cronfagymunedolylg.org.uk

Sut i ymgeisio

Ewch i’n gwefan ar https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/jobs am fanylion pellach am y swydd wag a'n proses ymgeisio.

Rydym yn croesawu ceisiadau am y swydd yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd ceisiadau yn y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal. I wneud cais yn y Gymraeg, anfonwch ebost atom yn TimPobl@cronfagymunedolylg.org.uk os gwelwch yn dda.

Am fod rhuglder yn y Gymraeg yn ofyniad hanfodol i’r swydd mi fydd y cyfweliad yn cael ei gynnal yn yr iaith Gymraeg yn unig.

Cyfleoedd cyfartal

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth roi grantiau, ac ymhlith ein pobl, i gyd yn hanfodol i'n llwyddiant wrth gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Rydyn ni'n credu y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y mudiadau a'r unigolion rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn lle cynhwysol a gwych i weithio, ac rydym yn cydnabod bod ein pobl yn dod o gefndiroedd amrywiol. Rydym yn gyflogwr Hyderus Anabledd ac yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl yn gadarnhaol.

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa'n falch o fod yn Hyderus ag Anableddau.

Mae hyn yn golygu ein bod yn:

 • Chwilio'n weithredol am ddenu a recriwtio pobl anabl
 • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
 • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
 • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi yn cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
 • Cynnig yn rhagweithiol a gwneud addasiadau rhesymol fel y bo angen.

Mae'r ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anabledd sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa'n gwneud unrhyw addasiad rhesymol i helpu presenoldeb mewn cyfweliad neu gam profi (os yn briodol). I gynorthwyo ni gyda hyn dylai ymgeiswyr anabl am swyddi gwblhau'r cwestiynau anabledd yn y ffurflen gais.

Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LHDT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LHDT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r math o ddata personol rydym yn ei gywain gan ymgeiswyr am swyddi a'r sail dros brosesu'r data hwnnw.