Swyddi

Ewch i weld ein swyddi presennol isod:

Prif Weithredwr Newydd

Rydym yn recriwtio Prif Weithredwr newydd i arwain Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Rydym yn chwilio am berson rhagorol sydd â sgiliau arwain sefydledig ac angerdd dros bobl a chymunedau, i arwain gweithrediaeth y Gronfa yn ystod cyfnod o drawsnewid a gwella, tra'n darparu cymorth i gymunedau ledled y DU yn ystod cyfnod eithriadol o heriol.

Byddwch yn arweinydd ysbrydoledig ac yn llywio rhwydweithiau'n fedrus – yn gallu gwneud y gorau o berthnasoedd a budd-ddeiliaid eang, gan roi cymunedau'n gyntaf ym mhopeth a wnewch.

Mae Saxton Bampfylde Ltd yn gweithredu fel cynghorydd asiantaeth gyflogaeth i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar y penodiad hwn.

Dylai ymgeiswyr ymweld â www.saxbam.com/appointments, a chwilio am y rôl gan ddefnyddio’r côd HAPALA. Fe welwch becyn briffio ein Prif Weithredwr a manylion am sut i wneud cais am y rôl.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ddydd Gwener 13 Awst 2021.

Cynorthwyydd Cefnogi Busnes

Am y Rôl

Rydym yn chwilio am rywun cyfeillgar a threfnus i ymuno â'n tîm fel Cynorthwy-ydd Cefnogi Busnes. Eich prif rôl fydd cefnogi grwpiau cymunedol ac elusennau sy'n ein ffonio neu'n anfon e-bost atom gyda chwestiynau am wneud cais am arian gan y Loteri Genedlaethol. Bydd gennych sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a byddwch yn gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Byddwch yn rhan o dîm o dri o bobl sydd yn bwynt cyswllt cyntaf i'n cwsmeriaid. Bydd disgwyl i chi ddweud wrthynt am ein rhaglenni grant, eu helpu gydag unrhyw broblemau technegol a'u cyfeirio at eu Swyddog Ariannu lleol yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae'r Tîm Cymorth Busnes wedi bod ar waith ers llai na blwyddyn. Cewch gyfle i weithio gyda'r tîm ac arweinydd y tîm i ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau eich bod, fel tîm, yn gweithio'n effeithiol ac yn rhoi'r gwasanaeth gorau posibl.

Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr ar arian y Loteri Genedlaethol i wneud cais. Rydym yn chwilio am rywun sy'n mwynhau helpu eraill, sydd â diddordeb yn y sector gwirfoddol ac elusennol, ac sy'n barod i ddysgu. Byddwn yn darparu hyfforddiant a chymorth i'ch helpu yn eich rôl, a bydd disgwyl i chi fod yn rhagweithiol wrth ddysgu'n barhaus a chynyddu eich gwybodaeth.

Bydd angen i chi fod yn hyblyg o ran sut rydych yn gweithio, gan ddarparu cymorth gweinyddol i amrywiaeth o staff a thimau ar bob lefel ar draws y sefydliad. O drefnu cyfarfodydd, anfon negeseuon e-bost a chasglu data, gofynnir i chi gefnogi gydag ystod o dasgau a fydd yn helpu'r sefydliad i weithio'n effeithiol ac yn effeithlon.

Bydd gennych sgiliau ffon a ThG a ardderchog a byddwch yn mewnbynnu data'n rheolaidd ac yn nodi tueddiadau cwsmeriaid a fydd yn cefnogi ein timau rhanbarthol.

Math o Gytundeb: Parhaol

Oriau: 37 Awr yr wythnos, ystyrir gweithio’n hyblyg

Cyflog: £17,908 - £22,675 y flwyddyn a buddion hael

Dyddiad Cau: Dydd Sul Awst 1af

Dyddiad Cyfweliad: wythnos y 9fed o Awst

Lleoliad: Caerdydd neu'r Drenewydd (Ystyrir gweithio'n hyblyg)

Hanfodol

 • Mae’r gallu i gynnal sgwrs yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl. Mae’r gallu i ysgrifennu yn y Gymraeg hefyd yn hanfodol, ond darperir cefnogaeth a hyfforddiant os bydd angen.
 • Dealltwriaeth o egwyddorion gwasanaeth cwsmer gwych wedi ei gyfuno a sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da
 • Y gallu i ddefnyddio technoleg addas er mwyn rhoi cefnogaeth weinyddol effeithiol
 • Y gallu i gynllunio, trefnu a gweithio yn hyblyg fel rhan o dîm

Meini Prawf Dymunol

 • Diddordeb cryf a chwilfrydedd yn ein gwaith fel ariannwr.

I weld y Proffil Rôl ar gyfer y swydd, cliciwch yma

Sut i ymgeisio

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y rôl, anfonwch e-bost at rosie.dent@cronfagymunedolylg.org.uk

Gallwch ymgeisio yn y Gymraeg drwy gwblhau’r ffurflen gais yma neu gallwch ymgeisio yn Saesneg drwy ddilyn y linc yma

Swyddog Portffolio (Cytundeb Cyfnod Penodol X2)

Amdanon ni

Cronfa Gymunedol Y Loteri Genedlaethol yw ariannwr mwyaf gweithgareddau cymunedol yn y Deyrnas Unedig - rydym yn falch o fod yn dyfarnu arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol i gymunedau ar draws y Deyrnas Unedig.

Wrth wraidd popeth a wnawn rydym o'r gred pan fydd pobl yn arwain, mae cymunedau'n ffynnu. Mae grantiau gan y Loteri Genedlaethol yn agored i bawb ac rydym yn freintiedig i fedru cydweithio ag ystod o grwpiau o'r rhai llawr gwlad bychain i fyny i elusennau mwyaf y Deyrnas Unedig.

Rydym yn cefnogi ystod eang o brosiectau gyda grantiau yn amrywio o cyn lleiad a £500 hyd at raglenni gwerth miliynau o bunnoedd.

Y llynedd yn unig dosbarthom dros hanner biliwn o bunnoedd (£588.2 miliwn) gan y Loteri Genedlaethol i dros 14,000 o brosiectau cymunedol ar draws y Deyrnas Unedig, gan alluogi hyd yn oed yn fwy o bobl a chymunedau i wireddu eu syniadau a'u huchelgeisiau. Roedd 86% o'n grantiau newydd yn llai na £10k.

Rydym yma i gefnogi pobl a chymunedau drwy amseroedd gwael yn ogystal â da – ac ni fu hynny erioed mor bwysig ag eleni. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydym wedi gallu ymateb yn gyflym ac yn gadarnhaol i gymunedau sy'n gweithio'n galed i leihau effaith COVID-19.

Mae eu hymdrechion wedi bod yn arbennig ac yn ysbrydoledig ac rydym yn falch iawn o fod wedi gallu helpu drwy ddosbarthu dros £400 miliwn o bunnoedd o arian y Loteri Genedlaethol ledled y DU ers dechrau'r cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020.

Am y Rôl

Pwrpas y Swyddog Portffolio yw cefnogi cyflwyniad amrywiaeth eang o raglenni sydd â’r nod o annerch problemau cymdeithasol hir dymor a gwell ansawdd bywyd ledled Prydain.

Byddwch yn gweithio ar draws cylch oes cyfan grantiau (dylunio a chyn ymgeisio, asesu, gwneud penderfyniadau a rheoli grantiau), gan roi'r cwsmer wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Fel person hunan-ysgogol a naturiol drefnus, byddwch yn gyfforddus yn gweithio'n gyflym ac yn gallu defnyddio'ch greddf i gwblhau tasgau penodol. Byddwch yn dod â sgiliau a phrofiad cryf o feithrin perthynas i helpu i adnabod cymunedau, perthnasoedd a chysylltiadau a fydd yn ein helpu i gyflawni nodau ein rhaglenni.

Fel rhan o'ch rôl, byddwch yn gweithio'n agos gyda chwsmeriaid i gasglu a deall eu syniadau, eu dull strategol, eu cynlluniau cyflawni a photensial eu syniadau i sicrhau newid yn y system ac i fod o fudd i bobl a chymunedau ledled Prydain. Byddwch yn treulio amser yn cael sgyrsiau manwl gydag ymgeiswyr, eu budd-ddeilaid, buddiolwyr a'r sector ehangach yn eich ymdrech i ddeall eu ecosystem, rhwystrau a chyfleoedd ehangach.

Byddwch yn ysgrifennu adroddiadau cynnydd ac asesu trylwyr ar gyfer Pwyllgor Ariannu a Phanel Prydain i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am gynnydd ein gwaith ac yn ceisio mewnbwn strategol neu i roi argymhellion sy'n seiliedig ar dystiolaeth iddynt ar sut mae cynigion yn cyd-fynd ag amcanion strategol y Gronfa, gan eu galluogi i wneud penderfyniadau teg a gwybodus.

Byddwch yn datblygu perthynas â thimau ariannu a chydweithwyr eraill ar draws ein pedair Cyfarwyddiaeth ac yn mynd ati'n rhagweithiol i greu cyfleoedd i gyfnewid dysgu ac arfer gorau. Byddwch hefyd yn cysylltu â nhw i ofyn am gyngor ar eu cyd-destun lleol.

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sianeli ac offer cyfathrebu i rannu dysgu yn fewnol ac yn allanol gan hyrwyddo dysgu drwy rwydweithiau a llwyfannau. Byddwch yn chwilfrydig ac yn gyffrous am arloesi ym maes ariannu, a byddwch yn cymryd rhan ac yn cyfrannu mewn cyfarfodydd adolygu gan gymheiriaid sy'n sbarduno trafodaeth, dadl a her.

Byddwch yn nodi cyfleoedd i ddatblygu ein gwaith, gan gysylltu â'r hyn sy'n digwydd a gwneud cysylltiadau rhwng mentrau tebyg o fewn y Gronfa ac yn allanol drwy gymryd rhan weithredol mewn rhwydweithiau, digwyddiadau ac ati.

Efallai y bydd angen i chi deithio o bryd i'w gilydd ar gyfer y rôl hon (pan fydd teithio'n fwy posibl), gan gefnogi cydweithwyr a chymunedau ledled Prydain wrth i ni ddatblygu a chyflawni ein rhaglenni.

Am y Tîm

Mae’r Portffolio Prydeinig yn cydweithio â chyfarwyddiaethau pedair gwlad y Gronfa; Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon fel y pumed portffolio sy'n cefnogi prosiectau a syniadau o effaith ac arwyddocâd ledled y DU sy'n canolbwyntio ar newid trawsnewidiol. Rydym yn dîm bach, egnïol a hyblyg gydag ystod o arbenigedd sydd, wedi ei gyfuno â'n safle unigryw yn y Gronfa, gan weithio ar draws y pedair gwlad, yn rhoi rhannu dysgu a mewnwelediad wrth wraidd yr hyn a wnawn

Math o Gytundeb: Cyfnod Penodol.

Mae dwy swydd, nodwch pan un sydd gennych ddiddordeb ynddi:

Mae Rôl 1 yn gytundeb Cyfnod Penodol llawn amser.
Mae Rôl 2 yn gytundeb Cyfnod Penodol rhan amser (0.8 CLlA).

Oriau:

Rôl 1 37 Awr yr wythnos
Rôl 2 30 Awr yr wythnos

Ystyrir gweithio hyblyg ar gyfer y ddwy swydd.

Dyddiad cau: 4 Awst 2021

Dyddiadau Cyfweld: 18 a 19 Awst

Cyflog: £25,019 - £29,000

Lleoliad: Hyblyg gyda’r gallu i deithio i’ch swyddfa leol (pan fydd swyddfeydd ar agor).

Meini Prawf Hanfodol

Rydym yn chwilio am bobl dalentog o ystod eang o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau sy'n rhannu ein gwerthoedd ac sy'n angerddol am wneud gwahaniaeth drwy ein harian. P'un ai drwy brofiad byw neu brofiad a enillwyd byddwch yn wir ddeall y cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw.

Yn eich cais, mae angen i chi ddangos sut rydych yn mynd i'r afael â'r meini prawf canlynol:

Hanfodol

 • Sgiliau beirniadol a dadansoddol uwch a'r gallu i dynnu cysylltiadau ar draws gwybodaeth, perthnasoedd a systemau.
 • Y gallu i feithrin, datblygu a hyrwyddo perthynas a chyfathrebu’n effeithiol â chydweithwyr, sefydliadau cymunedol ac asiantaethau allanol eraill sydd ag ymrwymiad cryf i degwch a chynhwysiant.
 • Sgiliau gwrando, ysgrifennu a chyfathrebu llafar cryf: Gallu profedig i dderbyn a syntheseiddio llawer iawn o wybodaeth a dadansoddi a chyfleu syniadau cymhleth yn ddiddorol ac yn syml gan fynd i'r afael ag anghenion cynulleidfaoedd.
 • Profiad o gynhyrchu darnau ysgrifenedig (e.e. adroddiadau, papurau asesu, erthyglau, astudiaethau achos neu bapurau ymchwil) i safon uchel ac i derfyn amser tynn.

Meini Prawf Dymunol

 • Dealltwriaeth o systemau yn newid gwaith/dyfarnu grantiau cyfranogol a/neu ariannu a dulliau gweithredu teg.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth dda o'r sector a'r gallu i adnabod tueddiadau a nodi cyfleoedd ar gyfer ein rhaglenni.

I chi

Rydym yn ceisio datblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol.

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion hael gan gynnwys:

 • Cynllun gwyliau blynyddol hael a phensiwn cwmni
 • Gweithio'n hyblyg i gynorthwyo staff gyda'u cydbwysedd gwaith/bywyd, gan ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, addoli a mynychu gwyliau crefyddol
 • Gwell absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl
 • Tocyn tymor a benthyciadau beicio i'r gwaith
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl.

Am sgwrs anffurfiol am y ddwy rôl, cysylltwch â john.knights@tnlcommunityfund.org.uk (tan 23 Gorffennaf) neu conor.cross@tnlcommunityfund.org.uk (ar ôl Gorffennaf 26)

Sut i ymgeisio

Gallwch ymgeisio yn y Gymraeg drwy gwblhau’r ffurflen gais yma neu gallwch ymgeisio yn Saesneg drwy ddilyn y linc yma

Rydym yn croesawu ceisiadau am y swydd yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd ceisiadau yn y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal. I wneud cais yn y Gymraeg, anfonwch ebost atom yn TimPobl@cronfagymunedolylg.org.uk os gwelwch yn dda

Rheolwr Cyflwyno Dylunio Gwasanaethau

Am y Rôl

Rydym yn chwilio am Reolwr Cyflenwi â ffocws digidol i ymuno â'r tîm Dylunio Gwasanaeth. Mae'r rôl hon yn allweddol i'r sefydliad gan ei fod yn caniatáu i'n deiliaid grantiau gael gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt i gefnogi eu cymunedau.

Mae ein tîm Dylunio Gwasanaeth yn greadigol ac yn angerddol am y gwasanaeth y maent yn ei ddarparu ac yn esblygu eu cysyniadau'n barhaus i gadw'n gyfredol.

Fel Rheolwr Cyflawni, eich rôl chi yw cefnogi un neu fwy o dimau amlddisgyblaethol medrus i sicrhau gwerth. Yng nghyd-destun y Gronfa, mae hyn fel arfer yn golygu gwasanaethau hygyrch sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr sy'n cefnogi ein deiliaid grantiau a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Fel arall, efallai y byddwch yn gweithio ar wasanaethau mewnol y Gronfa.

Byddai eich rôl yn cwmpasu tri phrif faes cyfrifoldeb:

 • Arferion ystwyth a darbodus - hyfforddi eich tîm(au) i gynnal ffocws cyflwyno a dysgu, gan ddefnyddio technegau priodol i'w helpu i elwa o fod yn ystwyth
 • Iechyd a hapusrwydd tîm - annog ac ysgogi eich tîm(au), gan eu galluogi i ganolbwyntio ar eu gwaith craidd. Meithrin ymddiriedaeth a rheoli deinameg tîm
 • Cymorth cyflawni – mae hyn yn cwmpasu ystod o dasgau: adrodd ar gynnydd; helpu rheolwyr cynnyrch i ddatblygu mapiau ffordd ac ôl-groniadau; meithrin cydberthnasau â budd-ddeiliaid; dileu rhwystrau i'ch tîm(au)

Er eich bod yn arbenigwr mewn cyflwyno ystwyth a deinameg tîm, mae hefyd yn ofynnol i chi gael dealltwriaeth drylwyr o egwyddorion dylunio cynnyrch a gwasanaethau, datblygu meddalwedd, ymchwil defnyddwyr, UX a hygyrchedd. Efallai y gofynnir i chi hefyd gymryd cyfrifoldeb rheoli llinell dros gydweithwyr eraill

Wrth gwrs, bydd angen i chi hefyd weithio o fewn polisïau a gweithdrefnau'r Gronfa a'r ddeddfwriaeth angenrheidiol, ac mewn ffordd sy'n cyd-fynd â'n gweledigaeth a'n hegwyddorion.

Sylwer: mae'r rôl hon – ac eraill o fewn teulu Dylunio Gwasanaethau Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – yn cael ei dylanwadu'n drwm gan y fframwaith gallu digidol, data a proffesiwn technoleg

Math o Gytundeb: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Cenedlaethol – gweithio hyblyg

Cyflog:

Dyddiad Cau: 1af 0 Awst

Cyfweliadau: 10fed, 11eg and 12fed o Awst

Meini Prawf Hanfodol

Oes gennych chi:

 • Hanes amlwg o gefnogi timau i ddarparu cynhyrchion a/neu wasanaethau digidol gyda sylfaen gadarn o ran darparu ystwyth; profiad gan ddefnyddio dulliau gwahanol a dulliau cyflwyno, gan ddewis dulliau priodol i gyd-fynd â'r sefyllfa
 • Understanding of user-centred design and service design principles
 • • Cynllunio: y gallu i fynd ati'n barhaus i gynllunio, rhagweld, amcangyfrif, rheoli ansicrwydd, metrigau a mesuriadau, cynllunio wrth gefn a chrafu ffyrdd.

• Y gallu i gyfleu'r cynllun, tybiaethau cynllunio a chynnydd i amrywiaeth o fudd-ddeiliaid.

Meini Prawf Dymunol

Byddwch yn gallu

 • Rheolaeth ariannol: y gallu i gydbwyso costau yn erbyn gwerth. Y gallu i fonitro cost a chyllideb a dwysáu materion
 • Gall hyfforddiant Meistr Scrum Ardystiedig (CSM), hyfforddiant Meistr Sgrym Broffesiynol (PSM) neu gyfwerth fod yn ddefnyddiol, er bod profiad ymarferol yn bwysicach
 • Cymryd rhan mewn cymunedau cyflenwi ystwyth (traws-ddiwydiant).

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa'n falch o fod yn Hyderus ag Anableddau.

Mae hyn yn golygu ein bod yn:

 • Chwilio'n weithredol am ddenu a recriwtio pobl anabl
 • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
 • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
 • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi yn cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
 • Cynnig yn rhagweithiol a gwneud addasiadau rhesymol fel y bo angen.

Mae'r ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anabledd sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa'n gwneud unrhyw addasiad rhesymol i helpu presenoldeb mewn cyfweliad neu gam profi (os yn briodol). I gynorthwyo ni gyda hyn dylai ymgeiswyr anabl am swyddi gwblhau'r cwestiynau anabledd yn y ffurflen gais.

Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LHDT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LHDT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r math o ddata personol rydym yn ei gywain gan ymgeiswyr am swyddi a'r sail dros brosesu'r data hwnnw.