Swyddi

Ewch i weld ein swyddi presennol isod:

Swyddog Ariannu Gogledd Cymru

Amdanom ni

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf y DU - rydym yn falch o ddyfarnu arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled y DU.

Wrth wraidd popeth a wnawn mae’r gred, pan fydd pobl yn arwain, fod cymunedau'n ffynnu. Mae arian y Loteri Genedlaethol yn agored i bawb ac mae'n fraint ein bod yn gallu gweithio gyda'r grwpiau llawr gwlad lleiaf yn ogystal ag elusennau mwyaf Prydain. Rydym wedi newid sut rydym yn gweithio ar draws y Gronfa i'n helpu i wasanaethu pobl a chymunedau yn fwy effeithiol, gan weithio'n hyblyg ac ar eu telerau; gan weithio'n agosach gyda chymunedau.

Rydym yn cefnogi ystod eang o brosiectau iechyd, addysg, amgylcheddol ac elusennol gyda grantiau yn amrywio o gyn lleied â £300 i raglenni gwerth miliynau o bunnoedd

Y llynedd yn unig, fe ddyfarnom dros hanner biliwn o bunnoedd (£588.2 miliwn) o arian y Loteri Genedlaethol i dros 14,000 o brosiectau cymunedol ledled y DU, gan alluogi hyd yn oed mwy o bobl a chymunedau i ddod â'u syniadau a'u huchelgeisiau'n fyw. Mae dros wyth o bob deg (83%) o'n grantiau am lai na £10k, gan fynd i grwpiau ac elusennau ar lawr gwlad.

Rydym yma i gefnogi pobl a chymunedau drwy amseroedd gwael yn ogystal â da – ac ni fu hynny erioed mor bwysig ag eleni. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydym wedi gallu ymateb yn gyflym ac yn gadarnhaol i gymunedau sy'n gweithio'n galed i liniaru effaith COVID-19. Mae eu hymdrechion wedi bod yn ysbrydoledig ac rydym yn falch iawn o fod wedi gallu helpu drwy ddosbarthu dros £400 miliwn o bunnoedd o arian y Loteri Genedlaethol yn unig ledled y DU ers dechrau'r cyfyngiadau cyntaf ym mis Mawrth 2020.

Am y rôl

Fel Swyddog Ariannu wedi eich lleoli yn rhanbarth y Gogledd, byddwch yn asesu a rheoli ceisiadau am grant. Byddwch yn defnyddio gwybodaeth leol, arfer da, arbenigedd thematig, a phrofiad cwsmeriaid a budd-ddeiliaid i wella a hysbysu ein penderfyniadau a’n dyfarniadau grant. Gan weithio yn agos â phobl a chymunedau, byddwch yn deall yr hyn sy’n bwysig iddynt a ble gall ein harian wneud y gwahaniaeth mwyaf.

Gyda chyfrifoldeb dros gefnogi pobl a chymunedau lleol yn ardal Conwy gan fwyaf, bydd gennych ddealltwriaeth gref o’n gweledigaeth, a byddwch yn gallu addasu eich dull i ddymuniad y bobl y byddwch yn gweithio â nhw. Bydd hefyd angen i chi gefnogi ein budd-ddeiliaid, gan eu helpu i wneud cysylltiadau a fydd o gymorth iddynt i gyrraedd eu nod.

Gyda chyfrifoldeb dros brosiectau yng Ngogledd Cymru bydd angen i chi ddeall ac ymateb i wahanol anghenion ein cwsmeriaid drwy roi cyngor ac adborth meddylgar, a byddwch yn barod i gael sgyrsiau heriol ond adeiladol. Bydd Swyddogion Ariannu yn sicrhau fod ein hasesiad a rheolaeth grantiau yn chwarae rhan effeithiol wrth gyfrannu at wybodaeth a dysgu'r Gronfa fel dosbarthwr grantiau. Byddwch yn rheoli eich llwyth gwaith eich hun, yn cydweithio â deiliad grant, yn cynnal ymweliadau prosiect, yn adnabod a rheoli risg ac yn cefnogi sefydliadau i gyflwyno eu prosiectau a mesur eu heffaith.

Meini Prawf Hanfodol

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus:

 • Allu siarad ac ysgrifennu yn hyderus a rhugl yn y Gymraeg.
 • Allu dadansoddi gwybodaeth, yn cynnwys data ariannol a chynlluniau prosiect er mwyn gwneud argymhellion ysgrifenedig ar ariannu i bwyllgorau.
 • Fod â dealltwriaeth o weithio mewn dull sy’n seiliedig ar gryfderau wrth weithio gyda phobl a chymunedau yng Ngogledd Cymru.

Meini prawf Dymunol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn arddangos:

 • Dealltwriaeth o wasanaeth cwsmer gwych.
 • Gwybodaeth o’r cyd-destun ariannu ehangach yng Nghymru.
 • Hyder wrth gyflwyno i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Gwybodaeth bellach am y swydd i’w gweld yma yn y Proffil Rôl

Math o gontract: Parhaol

Oriau: 37 awr yr wythnos, ystyrir gweithio hyblyg

Dyddiad Cau: 23:59pm - Dydd Iau Ebrill 29ain

Ymgeisiwch yn Gymraeg trwy ddefnyddio y ffurflen yma

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am y swydd, anfonwch e-bost atom yn timpobl@cronfagymunedolylg.org.uk

I chi

Rydym yn ceisio datblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol.

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion hael gan gynnwys:

 • Cynllun gwyliau blynyddol hael a phensiwn cwmni
 • Gweithio'n hyblyg i gynorthwyo staff gyda'u cydbwysedd gwaith/bywyd, gan ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, addoli a mynychu gwyliau crefyddol
 • Gwell absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl
 • Tocyn tymor a benthyciadau beicio i'r gwaith
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Cyfleoedd cyfartal

Credwn y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y sefydliadau a'r unigolion rydym yn gweithio gyda nhw. O'r herwydd, rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl ag anableddau, cefndiroedd Pobl Dduon, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig (BAME), LHDTQ+ ac o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol ac addysgol.

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein gwaith o wneud grantiau, ac ymhlith ein pobl, i gyd yn hanfodol i'n llwyddiant wrth gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Credwn y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y sefydliadau a'r unigolion rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn lle cynhwysol a gwych i weithio, ac rydym yn cydnabod bod ein pobl yn dod o gefndiroedd amrywiol. Rydym yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl yn gadarnhaol.

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa'n falch o fod yn Hyderus ag Anableddau.

Mae hyn yn golygu ein bod yn:

 • Chwilio'n weithredol am ddenu a recriwtio pobl anabl
 • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
 • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
 • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi yn cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
 • Cynnig yn rhagweithiol a gwneud addasiadau rhesymol fel y bo angen.

Mae'r ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anabledd sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa'n gwneud unrhyw addasiad rhesymol i helpu presenoldeb mewn cyfweliad neu gam profi (os yn briodol). I gynorthwyo ni gyda hyn dylai ymgeiswyr anabl am swyddi gwblhau'r cwestiynau anabledd yn y ffurflen gais.

Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LHDT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LHDT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r math o ddata personol rydym yn ei gywain gan ymgeiswyr am swyddi a'r sail dros brosesu'r data hwnnw.