Swyddi

Ewch i weld ein swyddi presennol isod:

Cyfieithydd Cymraeg

Amdanom ni

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr cymunedol mwyaf yn y DU - rydym yn falch o ddyfarnu arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled y DU. Y llynedd yn unig rhoesom dros hanner biliwn o bunnoedd (£508.5 miliwn) o arian y Loteri Genedlaethol i dros 11,000 o brosiectau cymunedol ledled y DU, gan alluogi hyd yn oed mwy o bobl a chymunedau i ddod â'u syniadau a'u huchelgeisiau yn fyw. Rydym yn cefnogi ystod eang o brosiectau iechyd, addysgol, amgylcheddol ac elusennol gyda grantiau yn amrywio o gyn lleied â £500 i raglenni gwerth miliynau o bunnoedd. Roedd 86% o'n grantiau newydd am lai na £10,000.

Wrth wraidd popeth a wnawn yw'r gred pan fydd pobl yn arwain, mae cymunedau'n ffynnu. Mae arian y Loteri Genedlaethol yn agored i bawb ac mae'n fraint ein bod yn gallu gweithio gyda'r grwpiau lleiaf ar lawr gwlad hyd at elusennau mawr ledled y DU. Rydyn ni wedi newid sut rydyn ni'n gweithio ar draws y Gronfa i'n helpu ni i wasanaethu pobl a chymunedau yn fwy effeithiol, gan weithio'n hyblyg ac ar eu telerau; gweithio'n agosach at gymunedau.

Am y Rôl

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant, sydd ag agwedd hyblyg i arwain ar ein gwasanaeth cyfiethu o fewn y Gronfa.

Mae’r Gronfa yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog. Ein hegwyddor yw trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal trwy gynnig gwasanaeth dwyieithog i'n cwsmeriaid a’n deiliaid grant o ddydd i ddydd.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thimau niferus i sicrhau gwasanaeth cyfieithu effeithiol a chywir ar gyfer y sefydliad cyfan. Byddwch yn sicrhau bod ein holl ddeunyddiau ar-lein ac oddi ar-lein, gan gynnwys tudalennau gwe newydd, cyhoeddiadau a mentrau corfforaethol, yn cael eu cyfieithu'n unol â therfynau amser cytunedig.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Math o gontract: Parhaol
Oriau: 37 Awr yr wythnos
Dyddiad cau: 12 Tachwedd
Dyddiad cyfweld: 17 Tachwedd
Lleoliad: Gweithio gartref a/neu Gweithio hyblyg o'n swyddfa yn y Drenewydd neu Gaerdydd

Meini Prawf Hanfodol

 • Cymhwyster cyfieithu cydnabyddedig neu isafswm o 2 flynedd o brofiad o weithio fel cyfieithydd dros fudiad
 • Rhuglder mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig, a'r gallu i brawf-ddarllen dogfennau at safon uchel o gywirdeb yn y Gymraeg a'r Saesneg
 • Y gallu i gydlynu systemau a phrosesau a datblygu perthnasoedd gwaith effeithiol i alluogi cydweithio ar draws y Gronfa
 • Y gallu i weithio'n gywir at derfynau amser caeth

Meini prawf Dymunol

 • Y gallu i gydgysylltu systemau a phrosesau a datblygu pherthnasau gwaith effeithiol i alluogi cydweithio ar draws y gronfa
 • Y gallu i weithio'n gywir i derfynau amser tynn
 • Dealltwriaeth gref o bwysigrwydd brand ar draws y cymysgedd cyfathrebu
 • Aelodaeth o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu barodrwydd i weithio tuag at y nod hwn.

I chi

Rydym yn ceisio datblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol.

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion hael gan gynnwys:

- Cynllun gwyliau blynyddol hael a phensiwn cwmni
- Gweithio'n hyblyg i gynorthwyo staff gyda'u cydbwysedd gwaith/bywyd, gan ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, addoli a mynychu gwyliau crefyddol
- Gwell absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl
- Tocyn tymor a benthyciadau beicio i'r gwaith
- Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Am fwy o fanylion gwelwch y swydd ddisgrifiad yma

Am sgwrs anffurfiol am y rôl cysylltwch â: ruth.bates@cronfagymunedolylg.org.uk

Sut i ymgeisio

Ewch i’n gwefan ar https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/jobs am fanylion pellach am y swydd wag a'n proses ymgeisio.

Rydym yn croesawu ceisiadau am y swydd yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd ceisiadau yn y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal. I wneud cais yn y Gymraeg, anfonwch ebost atom yn TimPobl@cronfagymunedolylg.org.uk os gwelwch yn dda

Cyfleoedd cyfartal

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth roi grantiau, ac ymhlith ein pobl, i gyd yn hanfodol i'n llwyddiant wrth gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Rydyn ni'n credu y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y mudiadau a'r unigolion rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn lle cynhwysol a gwych i weithio, ac rydym yn cydnabod bod ein pobl yn dod o gefndiroedd amrywiol. Rydym yn gyflogwr Hyderus Anabledd ac yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl yn gadarnhaol.

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa'n falch o fod yn Hyderus ag Anableddau.

Mae hyn yn golygu ein bod yn:

 • Chwilio'n weithredol am ddenu a recriwtio pobl anabl
 • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
 • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
 • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi yn cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
 • Cynnig yn rhagweithiol a gwneud addasiadau rhesymol fel y bo angen.

Mae'r ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anabledd sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa'n gwneud unrhyw addasiad rhesymol i helpu presenoldeb mewn cyfweliad neu gam profi (os yn briodol). I gynorthwyo ni gyda hyn dylai ymgeiswyr anabl am swyddi gwblhau'r cwestiynau anabledd yn y ffurflen gais.

Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LHDT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LHDT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r math o ddata personol rydym yn ei gywain gan ymgeiswyr am swyddi a'r sail dros brosesu'r data hwnnw.