Swyddi

Ewch i weld ein swyddi presennol isod:

A allech helpu i benderfynu sut y mae arian y Loteri Genedlaethol yn cefnogi cymunedau yng Nghymru?

Mae gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddau gyfle cyffrous i bobl sy'n angerddol am wneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau yng Nghymru. Rydym yn chwilio am ddau berson i ymuno â'n Pwyllgor Cymru.

Ynglŷn â'r rôl

Mae Pwyllgor Cymru yn helpu i lunio cyfeiriad strategol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru. Mae aelodau ein Pwyllgor yn chwarae rhan bwysig o ran sicrhau, fel ariannwr cymunedol mwyaf y DU, ein bod yn bwrw ymlaen â'n cenhadaeth o gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Mae hwn yn gyfnod ansicr i bobl yng Nghymru. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi chwarae rhan bwysig wrth ariannu ymatebion cymunedol i bandemig COVID-19. Wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol, bydd ein pwyllgor yn helpu i gytuno ar gyfeiriad i sicrhau bod arian y Loteri Genedlaethol yn helpu cymunedau yng Nghymru i wella a dod yn fwy gwydn.

Fel rhan o Bwyllgor Cymru byddwch hefyd yn helpu i wneud penderfyniadau ariannu diduedd, gan y byddwch weithiau'n cael mewnbwn yn ein Pwyllgorau gwneud grantiau.

Bydd yr ymgeiswyr yn gweithredu fel llysgennad ar gyfer Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru a byddant weithiau'n cyfarfod â phrosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol ac yn mynychu digwyddiadau ar ran y Gronfa.

Ynglŷn â'r person

Rydym am i'n Pwyllgor gael sylfaen eang o wybodaeth, sgiliau a phrofiad sy'n adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau yr ydym yn eu hariannu a'u gwasanaethu. Y peth pwysicaf yw bod ymgeiswyr yn angerddol am wneud Cymru yn lle gwell i bawb.

Mae ein grantiau ar gyfer pawb. Rydym yn gwerthfawrogi profiad o lygad y ffynnon ac rydym wedi ymrwymo i wella amrywiaeth a chynhwysiant yn ein gwaith o wneud grantiau a llywodraethu. Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan y rhai ag anabledd; y rhai o gefndiroedd Pobl Dduon, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig (BAME); cymunedau LHDT+; phobl ifanc a siaradwyr Cymraeg gan nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n dda ar hyn o bryd yn ein Pwyllgor.

Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus ddealltwriaeth o dirwedd wleidyddol, gymdeithasol a diwylliannol Cymru a rôl y sector gwirfoddol a chymunedol, a diddordeb ynddynt, yn ogystal â dealltwriaeth o'r egwyddorion o dan fframwaith strategol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Pobl yn Arwain.

Mae ein haelodau Pwyllgor yn gofyn am y gallu i ddeall materion cymhleth a rhyng-gysylltiedig a gwneud penderfyniadau gan ystyried galwadau sy'n cystadlu â'i gilydd. Dylent gael profiad o gynrychioli sefydliad a bod yn barod i gynrychioli'r Gronfa mewn digwyddiadau cyhoeddus. Rydym yn recriwtio ar gyfer dau aelod newydd, ac mae'n rhaid i un ohonynt allu siarad yn rhugl yn Gymraeg.

Nid oes angen profiad arnoch o fod ar bwyllgor o'r blaen. Gallwn ddarparu cymorth a mentora cyfoedion.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau yw canol dydd, dydd Llun 19 Ebrill 2021.

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ein pecyn briffio

Lawrlwythwch gopi o'r ffurflen gais

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa'n falch o fod yn Hyderus ag Anableddau.

Mae hyn yn golygu ein bod yn:

  • Chwilio'n weithredol am ddenu a recriwtio pobl anabl
  • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
  • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
  • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi yn cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
  • Cynnig yn rhagweithiol a gwneud addasiadau rhesymol fel y bo angen.

Mae'r ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anabledd sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa'n gwneud unrhyw addasiad rhesymol i helpu presenoldeb mewn cyfweliad neu gam profi (os yn briodol). I gynorthwyo ni gyda hyn dylai ymgeiswyr anabl am swyddi gwblhau'r cwestiynau anabledd yn y ffurflen gais.

Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LHDT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LHDT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r math o ddata personol rydym yn ei gywain gan ymgeiswyr am swyddi a'r sail dros brosesu'r data hwnnw.