Swyddi

Ewch i weld ein swyddi presennol isod:

Dadansoddwr Cymorth TG

Ynglŷn â’r Rôl

Byddwch chi’n darparu cymorth a chyngor ymarferoldeb i gwsmeriaid mewnol y Gronfa (holl ddefnyddwyr ein gwasanaethau a systemau). Byddwch chi’n adrodd yn uniongyrchol i’r Rheolwr Cymorth TG.

Mae’r tîm Cymorth TG yn cyflawni amrywiaeth o rolau a chyfrifoldebau, mewn ymateb i anghenion sydd bob amser yn newid. Maen nhw’n darparu cymorth pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ein holl gwsmeriaid mewnol, gan eu hymgysylltu â nhw’n hollol i ddeall anghenion penodol ac amhenodol ac yn darparu cymorth a datrysiadau i gyflawni a mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid a chymryd perchnogaeth a rheoli tocynnau cymorth gan ddefnyddio ein porth Technoleg a Data newydd.

Gan weithio’n agos â chydweithwyr ar draws yr adran, mae Cymorth TG yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn buddio o ddarpariaeth gwasanaeth galluogi gwych mewn rheolaeth digwyddiadau a digwyddiadau difrifol, cyflawni gofynion, dirprwyo dyfeisiau, gwasanaethau teleffoni, gwasanaethau argraffu a defnyddio systemau ariannu, systemau cyllid, systemau Adnoddau Dynol/pobl, systemau bwrdd gwaith a chynhyrchiant cwmwl, SharePoint, meddalwedd a systemau cysylltedd, rhaglenni dyfeisiau symudol a datrys digwyddiadau.

Math o gontract: Cytundeb tymor penodol tan 31/3/23
Oriau: 37 awr yr wythnos, ystyrir gweithio’n hyblyg
Dyddiad y Cyfweliad: Hyblyg
Lleoliad: Caerdydd – gweithio hyblyg

Meini prawf hanfodol

 • Profiad o weithio mewn rôl cymorth dechnegol lle’r oedd angen ymlynu at weithdrefnau gweithredu safonol, systemau a phrosesau sefydledig.
 • Cyfarwydd â mwy nag un maes o Gymorth TG, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i’r canlynol: rheolaeth digwyddiadau a digwyddiadau difrifol, cyflawni gofynion, dirprwyo dyfeisiau, gwasanaethau teleffoni, gwasanaethau argraffu a defnyddio systemau ariannu, systemau cyllid, systemau Adnoddau Dynol/pobl, systemau bwrdd gwaith a chynhyrchiant cwmwl, SharePoint, meddalwedd a systemau cysylltedd, rhaglenni dyfeisiau symudol a datrys digwyddiadau.
 • Gweithio tuag at neu’n dal cymwysterau lefel mynediad uwch a adwaenir yn y diwydiant mewn Rheolaeth Gwasanaethau, gwasanaeth cwsmeriaid neu dechnoleg.

Meini prawf dymunol

 • Gwybodaeth am systemau a rhaglenni Microsoft (Windows, Office 365 ac Intune)
 • Rheoli Cyfrifon Cyfeiriadur yn weithredol gan gynnwys: Rheolaeth Mynediad, Creu/tynnu cyfrifon ac Aseinio Cyfrifiaduron.
 • Profiad gyda darpariaeth diweddbwynt, diogelwch a chymorth (Delweddu, Dirprwyo/Rheolaeth Polisi Grŵp.

I chi

Rydym yn ceisio datblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol.

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion hael gan gynnwys:

 • Cynllun gwyliau blynyddol a phensiwn cwmni hael
 • Gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda'u cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, addoli a phresenoldeb mewn gwyliau crefyddol
 • Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl uwch
 • Benthyciadau tocynnau tymor a beicio i'r gwaith
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl.

Cyfle Cyfartal

Mae cymunedau yn y DU yn dod o bob siâp a maint. Mae arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer pawb – rydym wedi ymrwymo i degwch, amrywiaeth a chynhwysiant ac rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein cyllid yn cyrraedd lle mae ei angen.

Credwn hefyd y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y sefydliadau a'r unigolion rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn lle cynhwysol a gwych i weithio, ac rydym yn cydnabod bod ein pobl yn dod o gefndiroedd amrywiol. O'r herwydd, rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl ag anableddau, cefndiroedd Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig (BAME), LGBTQ+ ac o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol ac addysgol.

Rydym yn falch o fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl a byddwn yn gwneud addasiadau rhesymol os bydd angen drwy'r broses recriwtio ac yn ystod cyflogaeth. Gall hyn fod yn gysylltiedig â chyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.

Rydym hefyd yn falch o fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio i staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT).

Gwelwch mwy am y swydd yma

I ymgeisio am y swydd cwblhewch y ffurflen gais yma a’i hanfon i Timpobl@cronfagymunedolylg.org.uk

Swyddog Portffolio (Parhaol) x5

Ynglŷn â'r rôl 

Ydych chi’n angerddol, creadigol a chwilfrydig am greu newid mewn cymunedau ledled y DU?

Rydym ni’n chwilio am bump o bobl rhagweithiol, llawn egni i ymuno â Thîm Portffolio'r DU fel Swyddogion Portffolio.

Mae Swyddogion Portffolio wrth graidd yr hyn a wnawn. Maen nhw’n gweithio’n agos â cheiswyr grant i’w cefnogi trwy’r broses ariannu, asesu eu ceisiadau a rhoi argymhellion i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau. Maen nhw hefyd yn gweithio’n agos â deiliaid grant gan sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei wario’n briodol o fewn cymunedau ledled y DU ac yn rhannu dysgu a mewnwelediadau o’r gwaith yr ydym yn ei ariannu.

Mae Portffolio’r DU yn eistedd o fewn ein Cyfarwyddiaeth Strategaeth Ariannu. Rydym ni’n darparu rhaglenni ariannu ac yn cefnogi prosiectau sy’n gweithio ledled y DU. Wedi’i leoli’n unigryw i ategu ac ychwanegu gwerth i waith pedair cyfarwyddiaeth gwlad arall y Gronfa: Lloegr, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru. Rydym yn dîm gweddol fach, ond llawn egni, gydag amrywiaeth o ddiddordebau ac arbenigedd, sydd wedi’i adlewyrchu yn yr amrywiaeth o raglenni yr ydym yn eu darparu. Yn flynyddol, rydym yn dosbarthu tua £80m o fewn Portffolio’r DU ar draws ystod o raglenni ariannu sy’n cefnogi prosiectau o Fife i Omagh; Teesside i Ben-y-bont ar Ogwr.

Byddwch chi’n adrodd i un o'n Rheolwyr Portffolio ac yn gweithio gyda Swyddogion Portffolio eraill ar draws un neu’n fwy o’n rhaglenni arianni. Mae rhai o’n rhaglenni diweddar a chyffrous yn cynnwys:

 • Y Gronfa Gweithredu Hinsawdd, rhaglen £100m sy’n cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu yn erbyn newid hinsawdd.
 • Mae Mewn Undod Mae Nerth yn ceisio cefnogi prosiectau a fydd yn meithrin cysylltiadau cryfach ar draws cymunedau ac yn cryfhau’r cysylltiadau hyn trwy archwilio a datblygu’r amodau sydd eu hangen i adeiladu ffyrdd gwell a mwy hirhoedlog o ddod â phobl ynghyd.
 • Mae’r Gronfa Jiwbilî Platinwm yn dathlu 70 mlynedd o deyrnasiad Ei Mawrhydi y Frenhines a bydd yn ariannu 70 o brosiectau ledled y DU. Mae’r rhaglen yn ceisio ariannu prosiectau sy’n creu etifeddiaeth fwy ar gyfer ein llefydd a mannau, ac sy’n cefnogi cyfleoedd newydd, gweithgareddau ac yn meithrin perthnasoedd gwell â’n gilydd, ar draws cenedlaethau a chyda’r byd naturiol.

Byddwch chi’n gweithio ar draws cyfnod oes llawn ein proses gwneud grantiau a allai olygu helpu dylunio rhaglenni newydd; asesu ceisiadau ar gyfer rhaglenni cyfredol sydd ar agor; rheoli ac weithiau a chau grantiau wrth iddynt gael eu cwblhau.

O fewn y rolau hyn, efallai bydd cyfleoedd i ddarparu cymorth rheoli prosiect, a/neu waith yn benodol ar yr hinsawdd, un o’n meysydd thematig allweddol.

Bydd y rolau hyn yn addas ar gyfer pobl sy’n:

 • Gallu gweithio’n hyblyg, yn gyflym ac i derfynau amser tynn
 • Gallu adeiladu a chynnal perthnasoedd gyda phobl o amrywiaeth o gefndiroedd a rolau swydd
 • Gallu defnyddio menter eu hunain a rheoli eu hamser gan weithio’n gyfforddus â blaenoriaethau a therfynau amser cystadleuol ac agwedd ‘gallu gwneud’
 • Cyfforddus wrth weithio â thîm ar-lein sydd ar wasgar yn ddaearyddol
 • Gallu dysgu’n gyflym am faterion cymhleth a chynnil, meddwl a chreu cysylltiadau a chyfuno’r wybodaeth hon i’w chyflwyno i eraill mewn ffordd eglur a chryno
 • Chwilfrydig, gofyn cwestiynau ac yn gyfforddus i roi adborth i amrywiaeth o bobl a grwpiau.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i chi ymuno â thîm deinamig a chroesawgar, gan weithio â phrosiectau hynod bwysig a diddorol sy’n ymateb ac yn mynd i’r afael ag ystod eang o bynciau o gyflogaeth i’r hinsawdd, cyfiawnder hiliol i ddiogelu.

Yn bwysig, mae angen pobl arnom sy’n chwilfrydig am y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi ac yn angerddol dros rôl hanfodol elusennau a sefydliadau gwirfoddol wrth helpu cymunedau i ffynnu ac am waith Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Wrth i ni barhau i ddod allan o bandemig COVID-19, efallai bydd angen i chi deithio o dro i dro ar gyfer y rôl hon, i gefnogi cydweithwyr a chymunedau ledled y DU. Nid ydym yn disgwyl i hyn fod yn amlach nag unwaith neu ddwywaith y mis.

Gallwch chi fod unrhyw le yn y DU i gyflawni’r rolau hyn. Rydym wrthi’n archwilio sut y byddwn ni’n gweithio yn yr hirdymor, ond mae’n debygol y bydd pob rôl yn hybrid gyda dewisiadau i weithio o gartref, mewn swyddfa, yn y gymuned neu gymysgedd o’r rhain.

Math o gytundeb: Pum rôl barhaol
Oriau: Amser llawn. Ystyrir gweithio’n hyblyg
Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 27 Mehefin
Lleoliad: DU cyfan

*Os hoffech chi gael trafodaeth cyn ymgeisio, anfonwch e-bost at Vicky Garfitt ar vicky.garfitt@tnlcommunityfund.org.uk

Meini Prawf Hanfodol

Rydym yn chwilio am bobl talentog o amrywiaeth o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau sy’n rhannu ein gwerthoedd ac yn angerddol dros wneud gwahaniaeth trwy ein hariannu. Boed yn brofiad byw, wedi’i ddysgu neu ei ennill, byddwch chi wir yn deall y cymunedau yr ydym yn gweithio â nhw.

Yn eich cais, mae angen i chi ddangos sut rydych chi’n mynd i’r afael â’r meini prawf canlynol:

Hanfodol:

 • Perthnasoedd: Y gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd effeithiol yn fewnol ac yn allanol, ar wahanol lefelau; gydag ymrwymiad cryf i degwch, amrywiaeth a chynhwysiant.
 • Sgiliau ysgrifenedig a chyfathrebu: Gallu profedig i asesu ceisiadau a rheoli llwyth achosion; dadansoddi a chyfosod llawer o wybodaeth a chyfathrebu syniadau cymhleth mewn ffordd ymgysylltiol ac eglur, herio pan fo hynny’n briodol a rheoli risg.
 • Sgiliau cyfathrebu: Sgiliau gwrando, ysgrifennu a chyfathrebu ar lafar. Profiadol ac yn gallu cynhyrchu cyfathrebiadau ysgrifenedig (er enghraifft, papurau asesu, adroddiadau, erthyglau, astudiaethau achos neu bapurau ymchwil) i safon uchel ac o fewn terfyn amser tynn.
 • Sgiliau beirniadol a dadansoddi uwch: Y gallu i ddeall ystod eang o wybodaeth, gan greu cysylltiadau ar draws gwybodaeth, perthnasoedd a systemau, a gwneud penderfyniadau’n seiliedig ar farn gyda hyder.

Meini Prawf Dymunol

 • Dealltwriaeth a/neu brofiad o waith ariannu sy’n berthnasol i uchelgeisiau a rhaglenni Portffolio'r DU.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth dda o’n cymunedau a’r sector gwirfoddol a’r gallu i ddod o hyd i dueddiadau ac adnabod cyfleoedd ar gyfer ein rhaglenni.

I Chi

Rydym yn ceisio datblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol. Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion hael gan gynnwys:  

 • Cynllun gwyliau blynyddol a phensiwn cwmni hael 
 • Gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda'u cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, gan ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, addoli a phresenoldeb mewn gwyliau crefyddol  
 • Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl uwch 
 • Benthyciadau tocynnau tymor a beicio i'r gwaith 
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl 

Cyfle Cyfartal

Daw cymunedau'r DU o bob lliw a llun. Mae arian y Loteri Genedlaethol i bawb - rydym wedi ymrwymo i degwch, amrywiaeth a chynhwysiant ac yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein hariannu'n cyrraedd lle mae ei angen. 

Credwn y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y sefydliadau a'r unigolion rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn lle cynhwysol a gwych i weithio, ac rydym yn cydnabod bod ein pobl yn dod o gefndiroedd amrywiol. O'r herwydd, rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl ag anableddau, cefndiroedd Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig (BAME), LHDTQ+ ac o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol ac addysgol. 

Rydym yn falch o fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl a byddwn yn rhagweithiol o ran gwneud addasiadau rhesymol os oes angen trwy gydol y broses recriwtio ac yn ystod y gyflogaeth. Gall hyn fod yn gysylltiedig â chyflyrau iechyd corfforol a meddyliol.

Rydym hefyd yn falch o fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT).

Gwelwch mwy am y swydd yma

I ymgeisio am y swydd cwblhewch y ffurflen gais yma a’i hanfon i Timpobl@cronfagymunedolylg.org.uk

Cydraddoldeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa'n falch o fod yn Hyderus ag Anableddau.

Mae hyn yn golygu ein bod yn:

 • Chwilio'n weithredol am ddenu a recriwtio pobl anabl
 • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
 • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
 • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi yn cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
 • Cynnig yn rhagweithiol a gwneud addasiadau rhesymol fel y bo angen.

Mae'r ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anabledd sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa'n gwneud unrhyw addasiad rhesymol i helpu presenoldeb mewn cyfweliad neu gam profi (os yn briodol). I gynorthwyo ni gyda hyn dylai ymgeiswyr anabl am swyddi gwblhau'r cwestiynau anabledd yn y ffurflen gais.

Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LHDT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LHDT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r math o ddata personol rydym yn ei gywain gan ymgeiswyr am swyddi a'r sail dros brosesu'r data hwnnw.