Passion4Fusion

Jobs

Passion4Fusion

Swyddog Materion Cyhoeddus

Amdanom ni:

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf Prydain - rydym yn falch iawn o ddosbarthu arian a’i godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled Prydain. Llynedd yn unig fe ddosbarthom dros hanner biliwn o bunnoedd (£508.5 miliwn) o arian y Loteri Genedlaethol i dros 11,000 o brosiectau cymunedol ledled Prydain, gan alluogi hyd yn oed mwy o bobl a chymunedau i ddod a’u syniadau a’u dyheadau yn fyw.

Rydym yn cefnogi amrediad eang o brosiectau iechyd, addysg, yr amgylchedd ac elusennol gyda grantiau yn amrywio o gyn lleied a £500 i raglenni sydd werth sawl miliwn o bunnoedd. Roedd 86% o’n grantiau newydd yn grantiau bach am lai na £10,000.

Wrth galon popeth a wnawn mae’r gred fod cymunedau yn ffynnu pan fydd pobl yn arwain. Mae arian y Loteri Genedlaethol ar agor i bawb ac rydym yn ffodus iawn ein bod yn gallu gweithio gyda’r grwpiau llawr gwlad leiaf i’r elusennau Prydeinig mwyaf. Rydym wedi newid y ffordd yr ydym yn gweithio ledled y Gronfa i’n helpu i wasanaethu pobl a chymunedau yn fwy effeithiol, i weithio yn hyblyg ar eu telerau nhw; i weithio yn agosach gyda chymunedau.

Am y Rôl:

Byddwch yn datblygu, rheoli a chydlynu cyflwyniad ein cynllun materion cyhoeddus ar draws tair rhanbarth Cymru. Bydd gennych brofiad helaeth o ysgrifennu cynnwys o ansawdd ar gyfer deunyddiau i brif fudd-ddeiliaid a fydd yn dangos pwysigrwydd arian y Loteri Genedlaethol ledled Cymru.

Byddwch yn cefnogi’r tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu gyda rheoli a datblygu deunyddiau ar gyfer prif fudd-ddeiliaid (gwahoddiadau, briffiau, blogiau) a sicrhau fod y dôn a’r cynnwys yn cyfathrebu ein brand dwyieithog yng Nghymru.

Gallwch ffurfio syniadau ynglyn â sut gellir troi prif fudd-ddeiliaid a sefydliadau i lysgenhadon a bydd gennych brofiad o ffurfio a chynnal perthnasau cryf gydag AS (Aelodau Seneddol ac Aelodau o Senedd Cymru).

Bydd gennych lygad dda am fanylion a bydd angen i chi fod yn dda gydag amserlenni tynn a gallu gweithio yn hyderus gyda chydweithwyr uwch.

Rydym ar gam cyffrous yn natblygiad pellach agenda ymgysylltu'r Gronfa - a bydd y rôl yma yn cefnogi ein hymgysylltu Prydeining gyda’r sector wirfoddol ac elusennol.

Math o Gytundeb: Parhaol
Oriau: 37 Awr yr wythnos, Cymru - bydd gweithio’n hyblyg yn cael ei ystyried
Dyddiad cyfweld: 16/07/2020 (bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar-lein)

Meini Prawf Hanfodol:

 • Profiad o reoli a chydlynu rhaglen o weithgareddau materion cyhoeddus ymdrechgar
 • Profiad o ddatblygu a chynnal perthnasau cryf gyda budd-ddeiliaid allweddol yn cynnwys AS (Aelodau Seneddol ac Aelodau o Senedd Cymru).
 • Profiad o gynhyrchu testun creadigol i amserlenni, sy’n arwain at ymgysylltu positif arlein ac all-lein
 • Yn drefnus iawn ac yn gallu blaenoriaethu, bydd angen i chi allu gwneud penderfyniadau yn sydyn a gweithio yn effeithiol fel rhan o dîm prysur.
 • Mae’r gallu i gynnal sgwrs rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Nid yw sgiliau ysgrifenedig da yn y Gymraeg yn hanfodol a bydd cefnogaeth gan Dîm y Gymraeg y Gronfa ar gael os bydd angen.

Meini Prawf Dymunol:

 • Mae dealltwriaeth o’r gofynion a’i gosodir ar gyrff cyhoeddus o dan Safonau’r Gymraeg yn ddymunol.
 • Diddordeb cryf mewn materion cyfredol Cymru, datblygu pynciau, materion a themau.

I chi

Rydym yn awyddus i ddatblygu ein staff ac i gynnig amrediad eang o gyfleoedd datblygu personol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion hael yn cynnwys:

Gwyliau blynyddol hael a chynllun pensiwn y cwmni

Trefniadau gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda’u cydbwysedd gwaith/cartref, gan gymryd i ystyriaeth ffactorau megis cyfrifoldebau gofalu, addoliad a phresenoldeb mewn gwyliau crefyddol

 • Telerau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl gwych
 • Tocyn tymor a benthyciadau beicio i’r gwaith
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Sut i Ymgeisio

Ewch i’n gwefan yn https://www.tnlcommunityfund.org.uk/jobs am wybodaeth bellach am y swydd a’r broses ymgeisio.

Rydym yn croesawu ceisiadau am y swydd yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd ceisiadau yn y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal. I wneud cais yn y Gymraeg, anfonwch ebost atom yn TimPobl@cronfagymunedolylg.org.uk os gwelwch yn dda.

Cyfleoedd Cyfartal

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad wrth ddyfarnu grantiau, ac ymysg ein pobl, oll yn hanfodol i’n llwyddiant wrth gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Credwn y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, sefydliadau ac unigolion yr ydym yn gweithio â nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad cynhwysol ac yn le gwych i weithio, a chydnabod fod pobl yn dod o gefndiroedd gwahanol. Rydym yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac yn croesawu yn gryf ceisiadau gan bobl anabl.

Pa fuddion sydd ar gael?

Cydnabyddwn fod cadw ein pobl yn hapus ac yn iach yn ein galluogi i fod yn fudiad mwy effeithiol ac yn gwneud Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn lle gwell i weithio. Mae'r buddion yn cynnwys:

 • Cynllun pensiwn Gwasanaeth Sifil hael
 • Gweithio hyblyg
 • Absenoldeb mamolaeth/tadolaeth â thâl
 • Absenoldeb gwirfoddoli â thâl
 • Benthyciad tocyn tymor

Gweld yr holl fuddion

Cyfleoedd ar draws y Deyrnas Unedig

Cydraddoldeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymroddedig i ddatblygu cydraddoldeb, nid yn unig fel ariannwr ond fel cyflogwr hefyd. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried anghenion a phrofiadau pobl o gefndiroedd gwahanol (er enghraifft, fesul rhyw, hil, anabledd a thueddfryd rhywiol) ac rydym yn gweithio i sicrhau y cynigir cyfle cyfartal i bawb. Mae'n bwysig i ni bod ein staff yn adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae'r Gronfa'n falch o fod yn Hyderus ag Anableddau.

Mae hyn yn golygu ein bod yn:

 • Chwilio'n weithredol am ddenu a recriwtio pobl anabl
 • Darparu proses recriwtio hollol gynhwysol a hygyrch
 • Cynnig cyfweliad i bobl anabl sy'n bodloni isafswm meini prawf y swydd
 • Bod yn hyblyg wrth asesu pobl fel bod ymgeiswyr anabl am swyddi yn cael y cyfle gorau i ddangos y gallant wneud y swydd
 • Cynnig yn rhagweithiol a gwneud addasiadau rhesymol fel y bo angen.

Mae'r ymrwymiad i gyfweld ag ymgeiswyr sydd ag anabledd sy'n bodloni'r isafswm meini prawf ar y ddealltwriaeth y bydd y Gronfa'n gwneud unrhyw addasiad rhesymol i helpu presenoldeb mewn cyfweliad neu gam profi (os yn briodol). I gynorthwyo ni gyda hyn dylai ymgeiswyr anabl am swyddi gwblhau'r cwestiynau anabledd yn y ffurflen gais.

Os oes gennych anabledd sy'n eich atal rhag cwblhau ffurflen ar-lein, ffoniwch linell ymholiadau Cymru ar 0300 123 0735 neu anfonwch e-bost i cymru@cronfagymunedolylg.org.uk a byddwn yn falch o helpu.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn falch o fod yn Hyrwyddwr Cydraddoldeb Stonewall, gan gefnogi ein hymrwymiad i fod yn lle gwych i weithio ar gyfer staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryw (LHDT). Yn cydweithio'n agos â Stonewall, rydym wedi sefydlu rhwydwaith staff LHDT fel fforwm ar gyfer hyrwyddo cefnogaeth, rhannu gwybodaeth, dylanwadu ar bolisïau ac arferion y cwmni, ac ymdrin â materion LHDT yn y gwaith.

Rydym yn gwybod bod ein staff yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd crefyddol ac rydym yn ymroddedig i gefnogi staff trwy weithio i gynnwys anghenion unigolion. Mae hyn yn cynnwys gwisg grefyddol, yr angen am weithio'n hyblyg er addoli ac amser i ffwrdd i fynd i wyliau crefyddol.

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn parchu eich preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu eich data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio'r math o ddata personol rydym yn ei gywain gan ymgeiswyr am swyddi a'r sail dros brosesu'r data hwnnw.