Cyflogaeth a chyflogadwyedd: y gwahaniaeth a wnawn

Creating Enterprise

Y gwahaniaeth rydym yn ei wneud

 • Mae ein grantiau wedi cefnogi dros 181,000 o bobl drwy wyth rhaglen ers 2010. Mae'n galluogi elusennau a grwpiau cymunedol ledled y DU i gefnogi pobl ar eu taith i gyflogaeth, gan adeiladu ar yr ymddiriedaeth sydd gan gymunedau lleol ynddynt. Rydym hefyd yn helpu cyflogwyr i weld y potensial na fanteisiwyd arno mewn pobl nad ydynt efallai wedi gweithio o'r blaen, ac yn cefnogi cymunedau i arallgyfeirio eu heconomïau lleol.
 • Mae canlyniadau cyflogaeth ein rhaglenni yn cymharu'n dda â mentrau cymharol â grwpiau targed tebyg. Ar 30%, roedd y gyfradd gyflogaeth a gyflawnwyd gan Gwneud Iddo Weithio yn debyg i ganlyniadau mentrau cyflogaeth tebyg yn yr Alban (15-40%). Mae ymchwil Talent Match yn awgrymu bod 58% o ymatebwyr wedi dechrau gweithio yn ystod y cyfnod 12 mis blaenorol, o gymharu â 42% o ymatebwyr cyfatebol yr Arolwg o'r Llafurlu.
 • Daw cyfranogiad â manteision cadarnhaol i unigolion, gyda llawer yn gadael mewn sefyllfa well i gael swydd, hyd yn oed os nad ydynt wedi sicrhau un eto. Mae bron i draean (31%) o'r holl gyfranogwyr Building Better Opportunities wedi dysgu sgiliau bywyd newydd ac mae 27% wedi datblygu sgiliau gwaith sy'n eu helpu i lwyddo unwaith y byddant mewn gwaith. Ac mae'r effeithiau cadarnhaol ar hyder a lles pobl yn eu helpu i wneud y gorau o'r cyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth sydd ar gael, yn ogystal â chynyddu eu boddhad bywyd.
 • Mae manteision cymdeithasol ehangach hefyd. Cyfrifwyd gwerth economaidd y canlyniadau cyflogaeth i gyfranogwyr yn y rhaglen Gwneud Iddo Weithio yn yr Alban ar £11.5 miliwn, gyda chanlyniadau lles yn darparu £3 miliwn ychwanegol mewn gwerth cymdeithasol. Mae ein rhaglen gyflogaeth fwyaf ar gyfer pobl ifanc, Talent Match, wedi creu o leiaf £3.08 o fudd cyhoeddus am bob £1 sy'n cael ei wario.
 • Mae effaith ein grantiau yn mynd y tu hwnt i unigolion, gan gyfrannu at ymchwil newydd yn y sector a gwella'r ffordd y mae gwasanaethau eraill, fel Canolfannau Gwaith a gwasanaethau iechyd meddwl, yn cefnogi pobl.
Mae ein grantiau wedi cefnogi dros 181,000 o bobl drwy wyth rhaglen ers 2010.

Sut mae'r Sector Gwirfoddol a Chymunedol (VCS) yn cefnogi pobl sydd allan o waith

Mae'r VCS yn ategu darpariaeth brif ffrwd, yn aml yn cefnogi pobl y gallai fod angen mwy o gymorth arnynt, am fwy o amser, neu mewn fformatau mwy hyblyg na gwasanaethau eraill.

Dechrau arni

 • Mae llawer o sefydliadau VCS yn seilio eu gwasanaethau cyflogaeth mewn mannau y mae pobl yn gyfarwydd â hwy, gan wybod bod rhai yn cael amgylcheddau ffurfiol yn fygythiol
 • Gall fod yn anodd dod o hyd i'r amser i ddod i adnabod pobl; i ddarganfod beth sy'n digwydd yn eu bywydau, eu huchelgeisiau a'u doniau. Mae ein deiliaid grant yn canolbwyntio'n wirioneddol ar y cam pwysig hwn, gan gydnabod ei bwysigrwydd wrth weithio gyda phobl sydd leiaf tebygol o gael cymorth. Mae pethau syml yn helpu yma, fel dechrau gyda sgyrsiau yn hytrach na llenwi ffurflenni, a chael y cyfarfod cyntaf dros goffi yn hytrach na thros gyfrifiadur.
 • Mae cyfle cyfartal wrth wraidd ein grantiau cyflogaeth. Mae'r elusennau rydym yn eu hariannu yn sicrhau bod eu gwasanaethau'n agored i bawb a'u bod mor hawdd cael gafael ar nhw â phosibl. Mae ariannu gwasanaethau cyflogaeth sy'n cael eu harwain gan bobl o'r cymunedau y maent yn eu cefnogi, fel Prosiect Limehouse ac Ieuenctid Rhyngddiwylliannol yr Alban, yn rhan bwysig o hyn - yn ogystal â chefnogi sefydliadau sy'n gweithio mewn partneriaeth effeithiol a theg â grwpiau ar lawr gwlad a grwpiau cymunedol.
Mae'r effeithiau cadarnhaol ar hyder a lles pobl yn eu helpu i wneud y gorau o'r cyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth sydd ar gael, yn ogystal â chynyddu eu boddhad bywyd.

Darparu cymorth cyflogaeth

 • Gall y llwybr o ddiweithdra i swydd fod yn hir. Yr hyn sy'n bwysig yw bod pobl yn teimlo perchnogaeth o'r daith hon, a bod gwasanaethau'n dangos i bobl eu bod yn bwysig drwy fod yn hyblyg, gan addasu cymorth i'r hyn sy'n digwydd i'r person hwnnw. Mae pethau yn mynd yn anghywir yn rhan o fywyd, felly dylai pobl allu dychwelyd neu aros cyhyd ag y bo angen.
 • Mae cymorth un-i-un wrth wraidd y daith gyflogaeth. Fel arfer, mae hyn yn seiliedig ar weithiwr allweddol penodedig a fydd yn ffurfio perthynas ddibynadwy â'r unigolyn, a bydd gyda nhw drwyddi draw. Mae hyn yn rhywbeth y mae'r VCS yn ei wneud yn dda, gan fynd yr ail filltir er enghraifft i fynd gyda phobl i'w cyfweliadau swydd cyntaf, neu hyd yn oed eu gyrru i weithio ar eu diwrnod cyntaf. Mae Talent Match Plus Lerpwl wrthi'n datblygu cymhwyster wedi'i deilwra ar gyfer rôl y gweithiwr allweddol, gan gydnabod ei fod yn alwedigaeth sy'n gofyn am hyfforddiant, cydnabyddiaeth a chefnogaeth.
 • Mae grwpiau VCS yn cydweithio fwyfwy, a chyda phartneriaid cyhoeddus a phreifat, i greu gwasanaethau integredig. Gall y rhain fynd i'r afael â phobl sydd â materion gwaith a materion nad ydynt yn ymwneud â gwaith a'u cefnogi heb orfod eu cyfeirio at wasanaethau eraill; gall pobl gael popeth sydd ei angen arnynt o un lle, neu gan un darparwr. Mae sefydlu cymorth iechyd meddwl mewn prosiectau cyflogaeth yn arbennig o bwysig, gan ei gydnabod fel mater sy'n effeithio ar bobl o bob oed a chefndir.
 • Mae llawer o bobl yn elwa o newidiadau syml yn eu bywydau i wella eu cyflogadwyedd. Gallai hyn fod yn cael arian i brynu dillad gwaith, caffael sgiliau y mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol fel cyllidebu neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, neu ddysgu beth i'w ddisgwyl yn y gweithle. Fel arfer, dim ond symiau bach o arian sydd eu hangen ar y rhain, ond gallant wneud gwahaniaeth enfawr i rywun, yn enwedig pan fydd mentoriaid a gweithwyr allweddol eraill yn gallu gwneud penderfyniadau o'r fath.
 • Gall gweithwyr allweddol nodi blaenoriaethau, fel eu bod yn cael y cymorth cywir i bobl ar yr adeg iawn. Gallai hyn olygu delio â materion eraill cyn meddwl am gyflogaeth, fel tai neu gaethiwed. I eraill, y swydd yw'r "bachyn", a dim ond yn ddiweddarach y gellir mynd i'r afael â materion yn y cefndir. Gall cefnogaeth cymheiriaid a gwaith grŵp fod yn bwysig hefyd, i helpu pobl i greu cysylltiadau a rhwydweithiau, ac osgoi datblygu dibyniaeth ar eu gweithiwr allweddol.

Gosod pobl i lwyddo

 • Os nad ydych erioed wedi gweithio o'r blaen, mae'n anodd gwybod sut beth fydd hi pan fyddwch chi'n dechrau. Dyna pam mae llawer o brosiectau'n helpu pobl i ddeall yr hyn a ddisgwylir ganddynt yn y gweithle, fel sut i reoli amser, a delio â sefyllfaoedd anodd.
 • Ond gall llawer o bethau effeithio ar allu pobl i aros yn y gwaith neu symud ymlaen ynddo, fel perthnasoedd gwaith, a materion personol parhaus. Dyna pam mae llawer o'r grwpiau rydym yn eu hariannu yn parhau i helpu cyfranogwyr dri i chwe mis i'w swydd gyntaf neu newydd. Darperir y cymorth hwn fel arfer gan yr un gweithiwr allweddol, neu rywun sydd â phrofiad o lygad y ffynnon i'w rannu, a gallai gynnwys cyngor ar beth i'w wneud pan fydd rhywun yn anghytuno â chi yn y gwaith, cymorth ymarferol i drefnu gofal plant, neu gymorth i ymdopi â materion y gall y person eu hwynebu y tu allan i'r gwaith a chydbwyso materion, ochr yn ochr â'u hymrwymiadau gwaith.
 • Dylai cymorth priodol fod ar gael i gyflogwyr hefyd, i'w helpu i ddeall yr hyn y gallant hwy, eu goruchwylwyr a gweithwyr eraill ei wneud i bontio i'r gweithle mor llyfn â phosibl. Mae staff Accelerate, gwasanaeth cyflogaeth am ddim yn Swydd Warwick, wedi gweithio gyda gweithwyr i greu cylchoedd cymorth yn y gweithle i helpu cyfranogwyr i ymgartrefu mewn swydd a chynnal cyflogaeth.