Cyd-gynhyrchu: Y buddion i bobl a sefydliadau

Jigsaw

Gwersi a Ddysgwyd

Mae cyd-gynhyrchu y waith caled, ond mae'n werth chweil

 • Mae'n cymryd amser ac adnoddau Nid yw hyn yn ymwneud yn unig â'r pethau ymarferol, fel dod o hyd i amser pan all pawb gwrdd. Mae'n cymryd amser i feithrin perthnasoedd o ymddiriedaeth rhwng y bobl dan sylw.
 • Nid yw'n ymwneud ag arian ac amser yn unig; mae angen i chi hefyd fynd at gyd-gynhyrchu gyda'r meddylfryd cywir, oherwydd gall olygu gweithio y tu allan i'r ffordd sefydledig o wneud pethau.
Mae'n gwneud i mi deimlo'n dda y gallai fod gan eraill ddiddordeb yn yr hyn sydd gen i i'w ddweud.
Person ifanc, Talent Match

Mae buddion i bawb dan sylw

 • Gall cymryd rhan gynyddu hunan-werth a hyder pobl, ynghyd â darparu sgiliau a phrofiad. Gallant elwa ar rwydweithiau cymheiriaid a chefnogi ac ennill ymdeimlad newydd o bwrpas.
 • Gall fod yn ysgogol i staff sy'n rhedeg gwasanaethau a gall ail-danio eu hangerdd am eu swydd.
 • Gall cyd-gynhyrchu wneud gwasanaethau'n fwy addas i'r bobl sy'n eu defnyddio, ac yn fwy hygyrch. Gall wneud i sefyllfa sydd fel arall yn sefydliadol deimlo'n fwy dynol.

Beth yw'r ffordd orau i chi gefnogi cyd-gynhyrchu?

Nid oes glasbrint i gyd-gynhyrchu ystyrlon. Mae'n broses barhaus, sy'n golygu bod angen i chi ddal i fyfyrio a gweithio arni.

Pethau pwysig i'w cofio yw:

 • Gwybod y bydd cyd-gynhyrchu yn edrych yn wahanol yn dibynnu ar y cyd-destun a'r bobl rydych chi'n gweithio gyda nhw.
 • Byddwch yn agored i syniadau newydd, ac yn barod i rannu pŵer a chyfrifoldeb. Byddwch yn barod i gael eich herio ac o bosib herio'n ôl.
 • Byddwch yn onest ac yn dryloyw gyda phobl ynghylch disgwyliadau a chyfyngiadau.
 • Gwreiddio cyd-gynhyrchu trwy gydol eich prosiect. Sicrhewch ei fod yn rhan o rôl pawb i'w gael yn iawn.
 • Ceisiwch beidio â dibynnu ar yr un bobl i gyfrannu. Cadwch hi'n ffres a chroesawu lleisiau newydd.
 • Byddwch yn ymwybodol o'r ffaith nad darn o waith unwaith ac am byth yw cyd-gynhyrchu. Bydd yn esblygu gyda'ch prosiect. Byddwch yn barod i wneud camgymeriadau, dysgu a gwella wrth i chi fynd.
Mae cael rhieni a neiniau a theidiau ar y bwrdd yn ein cadw ni'n onest, yn real ac yn canolbwyntio ar y gymuned ym mhopeth a wnawn.
Rheolwr rhaglen, A Better Start Bradford

Am roi eich barn?

Ydych chi'n gweld y papur hwn yn ddefnyddiol? Hoffech chi ddarganfod mwy am unrhyw un o'r prosiectau a ddisgrifir yn y papur? A allwch gymhwyso unrhyw ran o'r dysgu yn eich gwaith eich hun?

E-bostiwch eich profiadau i:

O fewn y prosiect - mae cael unigolion sy'n agored iawn am eu profiad o lygad y ffynnon fel cydweithwyr yn gadarnhaol iawn […] ni allwch danamcangyfrif gwerth hynny, mae'n ein helpu i ddatblygu fel prosiect.
Rheolwr rhaglen, Fulfilling Lives South East