Cyfle i ffynnu: y gwahaniaeth a wnawn i bobl ifanc

Head Start - Kent

Yna o’r dechrau

 • Rydym wedi rhoi 796 o grantiau i helpu i gadw pobl ifanc yn ddiogel; atal risg o niwed a chefnogi pobl ifanc cyn gynted â phosibl. Mae ein deiliaid grant VCS yn helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau cadarnhaol, a chodi ymwybyddiaeth o'r ffactorau risg. Mae Community Futures yn Walsall wedi addysgu 21,800 o bobl ifanc ac wedi hyfforddi dros 1,000 o weithwyr proffesiynol i nodi arwyddion cynnar o baratoi. Mae hyrwyddwyr perthynas iach ifanc Angus Women's Aid wedi hyfforddi bron i 6,000 o gyfoedion ar arwyddion ac effaith camdriniaeth, ac wedi llywio gwaith Heddlu'r Alban.
 • Mae dileu gwahaniaethu yn rhan o hyn: mae'n allweddol i sicrhau bod pob person ifanc yn gallu manteisio ar gyfleoedd. Mae Black Thrive Lambeth yn gweithio gydag awdurdodau a gwasanaethau i wella canlyniadau i aelodau'r gymuned Ddu. Maent yn codi ymwybyddiaeth o anghydraddoldebau mewn deilliannau, er enghraifft mewn perthynas â gwahardd o'r ysgol ac iechyd meddwl; nodi atebion; a hyfforddi gwneuthurwyr penderfyniadau ac ymarferwyr.
 • Mae tystiolaeth yn dod i'r amlwg o'r gwahaniaeth y gall ymyriadau cynnar ei wneud. Dangosodd hap-dreial fod BounceBack, ymyriad grŵp mewn ysgolion ar gyfer plant 9–11 oed ag anawsterau lles meddyliol sy'n dod i'r amlwg, wedi arwain at ostyngiadau ystadegol arwyddocaol mewn symptomau emosiynol cyfranogwyr. Ac mae gennym dystiolaeth ddatblygol debyg o fesurau ataliol yn arbed arian drwy helpu i gadw pobl ifanc mewn addysg brif ffrwd.
Mae wedi helpu i siarad am fy mwriad a'u rheoli er mwyn i mi allu gadael iddo fynd.
Cyfranogydd, HeadStart
Mae HeadStart wedi cynnal yr arolwg mwyaf erioed o les meddyliol pobl ifanc yn Lloegr. Mae'r canlyniadau'n awgrymu y gallai graddfa'r anawsterau lles meddyliol ymhlith pobl ifanc fod yn uwch nag a gredid o'r blaen: ychydig o dan un rhan o bump (18.4%) o'r 30,000 o ymatebwyr ifanc yn cael problemau emosiynol, fel gorbryder, hwyliau isel, neu hyder isel. Mae cyfran debyg (18.8%) yn arddangos problemau ymddygiad, er enghraifft teimlo'n ddig iawn, bod yn ymosodol, neu "actio".

Gwydnwch a pharodrwydd i fod yn oedolyn

 • Mae pobl ifanc yn dweud wrthym mai lles meddyliol yw un o'u prif bryderon ac yn rhywbeth y dylem fod yn ei gefnogi. Felly rydym wedi rhoi 4,231 o grantiau, gwerth £568 miliwn, i helpu pobl ifanc a'r oedolion o'u cwmpas i siarad am eu hiechyd meddwl a'i reoli.
 • Ein buddsoddiad mwyaf yn y maes hwn yw HeadStart. Mae wedi rhoi mynediad i 201,880 o bobl ifanc at gymorth lles, gyda 37,400 yn derbyn cymorth ychwanegol, fel therapïau siarad. Ac mae'r rhaglen wedi hyfforddi 246,540 o weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr.
 • Rydym hefyd yn cefnogi pobl ifanc sydd eisoes yn cael anawsterau, sydd mewn mannau risg penodol, sy'n profi trawma neu drallod. Mae elusennau profedigaeth yn enghraifft o hyn – maen nhw'n helpu pobl ifanc i ddod i delerau â'u galar a dechrau ailadeiladu eu bywydau. Yn Hampshire, mae Simon Says yn cefnogi 300 o blant sydd wedi colli rhywun oedd yn bwysig iddyn nhw. Gyda chymorth 92 o wirfoddolwyr, a roddodd tua 1,500 awr o'u hamser yn 2019 yn unig, mae Simon Says hefyd yn hyfforddi athrawon, gan ddangos sut mae cymunedau'n mynd yr ail filltir i gefnogi pobl ifanc pan fydd ei angen arnynt.
 • Mae'r VCS hefyd yn archwilio risgiau a sbardunau iechyd meddwl sy'n dod i'r amlwg, megis hapchwarae, ac yn cefnogi ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau. Fel cwnsela cerdded a siarad yn Blackpool, sy'n arwain at ostyngiad mewn emosiynau negyddol i tua thri chwarter y cyfranogwyr.
Mae ein Menter Menywod a Merched wedi cefnogi dros 7,600 o fenywod ifanc sydd wedi profi trais, camdriniaeth neu gamfanteisio. Gweithiodd WomenCentre yn Swydd Efrog gyda goroeswyr ifanc, gan gyflawni gwelliant o 45% mewn sgoriau yn ymwneud â'r gallu i ymdopi â heriau.

Yna pan mae’n bwysig

 • Rydym yn ariannu cymorth argyfwng i bobl ifanc sy'n profi amgylchiadau anodd a bywydau anhrefnus, gan gynnwys digartrefedd (564 o grantiau), caethiwed (897), trais neu gamdriniaeth (657 o grantiau) neu droseddu (234).
 • Mae elusennau a grwpiau cymunedol yn eu helpu i sefydlogi eu sefyllfa a gwneud synnwyr o'u profiadau. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan bobl ifanc rywle diogel i fyw ynddo. Mae gan wasanaeth cyfryngu teuluol Llamau gyfradd llwyddiant o 71% o bobl ifanc yn dychwelyd adref, gan arbed £8 miliwn i'r pwrs cyhoeddus ar lety â chymorth, tra bod Amy's Place yn darparu gofod adfer i fenywod yn unig, gan bontio'r bwlch rhwng menywod sy'n gadael gwasanaethau trin caethiwed a dod o hyd i lety annibynnol.
 • Ac mae ein deiliaid grant VCS yn helpu i gynyddu dealltwriaeth o'r risgiau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Fel Contextual Safeguarding Network, sy'n helpu i godi ymwybyddiaeth o beryglon cam-drin y tu allan i'r cartref: mewn ysgolion, mannau cyhoeddus, grwpiau cyfoedion ac ar-lein. Gan ddechrau fel cynllun peilot yn Llundain, mae eu dull o ddiogelu bellach yn cael ei weithredu mewn 20 ardal ledled Cymru a Lloegr, gyda 24 yn fwy yng nghamau cynnar cymryd rhan.
 • Gan weithio mewn partneriaeth system gyfan gydag awdurdodau yn Glasgow, mae Action For Children wedi sicrhau gostyngiadau mewn troseddu ymhlith pobl ifanc 11-18 oed sydd mewn perygl o droseddu cyfundrefnol difrifol, neu sydd eisoes yn gysylltiedig â throseddu cyfundrefnol difrifol. Mae pedair rhan o bump wedi lleihau amlder neu ddifrifoldeb eu troseddu ac maent wedi cefnogi traean (32%) mewn i gyrchfannau cadarnhaol. Nid yw un a oedd wedi cyflawni bron i 600 o droseddau wedi aildroseddu ers cymryd rhan. Ac arbedodd cyngor dinas Glasgow dros £500,000 mewn costau drwy ddargyfeirio dim ond pedwar person ifanc risg uchel o ofal diogel dros gyfnod o chwe mis.
Mae'n ymwneud â rhywun yn cymryd cyfle arnoch chi, nid oes neb erioed wedi gwneud hynny i mi ac eithrio [fy weithiwr ieuenctid].
Cyfranogydd, Youth in Focus
Dyma'r hapusaf i mi fod yn fy mywyd cyfan [...] dyma'r unig le dwi erioed wedi teimlo gartref, erioed wedi teimlo'n ddiogel, yn gorfforol ddiogel.
Preswylydd, Amy's Place

Gwneud bywyd yn haws

Rydym hefyd yn disgrifio'r cymorth y mae elusennau'n ei ddarparu i bobl ifanc a'u teuluoedd y mae afiechydon yn effeithio arnynt, o gyflyrau iechyd hirdymor i afiechydon terfynol sy'n cyfyngu ar fywyd.

Mae deiliaid grant yn helpu i wneud eu bywydau'n haws, yn fwy cyfforddus ac yn fwy pleserus. Fel Dressability, gwasanaeth dillad arbenigol yn Swindon, sy'n gwneud addasiadau syml fel cael gwared ar ffabrig gormodol i atal briwiau pwyso i bobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn, ac addasu gwisgoedd ysgol i leihau problemau synhwyraidd i blant ag awtistiaeth.

Dim ond dechrau mae fy mywyd. Heb y prosiect, fyddwn i'n gwneud dim. Neu fyddwn i ddim yn fyw. Diolch iddyn nhw i gyd, drwy'r amser.
Cyfranogydd, Youth in Focus

Cefnogi iechyd dda

Daw'r adroddiad i ben gyda golwg ar sut mae grwpiau VCS yn cefnogi pobl ifanc i ddatblygu arferion iach a gwneud penderfyniadau gwybodus; sgiliau a fydd yn eu helpu i barhau i ffynnu pan fyddant yn oedolion. Maent hefyd yn ehangu mynediad at gyfleoedd i gadw'n heini ac yn iach drwy ymarfer corff, deiet a darpariaeth gwyliau ysgol.