Meddwl Ymlaen pum digwyddiad ar-lein

Bydd Meddwl Ymlaen yn dyfarnu £10 miliwn o arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i brosiectau strategol a fydd yn cefnogi pobl ifanc i greu dyfodol meddyliol iach a gwydn.

Byddwn yn ariannu sefydliadau sy'n gweithio mewn partneriaeth i helpu iechyd meddwl a gwydnwch pobl ifanc, gyda phobl ifanc yn arwain y gwaith o gynllunio a chyflawni'r prosiect.

Rhaid i bartneriaethau gynnwys o leiaf un sefydliad gwirfoddol neu gymunedol ac o leiaf un sefydliad sector cyhoeddus. Bydd lleisiau pobl ifanc wrth wraidd eu prosiectau.

Rydym yn cynnal pum digwyddiad ar-lein i roi cyfle i helpu chi i ddeall beth yw Meddwl Ymlaen. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau a rhwydweithio gyda sefydliadau eraill.

Ffocws pob digwyddiad yw:

Does dim rhaid i chi fynychu pob digwyddiad gan y byddwn yn darparu cymaint o wybodaeth â phosibl ar ein gwefan ar ôl pob digwyddiad.

Bydd pob digwyddiad yn cael cyfle i chi rwydweithio â sefydliadau eraill mewn ystafelloedd trafod. Rydym yn eich annog i ddefnyddio'r amser hwn i archwilio'r posibilrwydd o ddatblygu partneriaethau newydd.

Bydd yr holl ddeunyddiau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd y cyflwyniad a'r cyflwyniadau'n cael eu cyflwyno yn Saesneg, ond mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau neu wneud sylwadau yn Gymraeg. Os byddai'n well gennych ymuno ag ystafell drafod Gymraeg, rhowch wybod i ni yn eich archeb. Byddwn yn gwneud ein gorau i hwyluso hyn, ond mae'n amodol ar nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n mynychu'r digwyddiad. Rydym yn croesawu ceisiadau i Meddwl Ymlaen yn y Gymraeg neu'r Saesneg, a bydd ceisiadau yn y naill iaith neu'r llall yn cael eu trin yn gyfartal.

Mae gan y digwyddiad uchafswm o 50 o fynychwyr, felly cyfyngwch y presenoldeb i un person fesul sefydliad. Os hoffech ychwanegu ail berson at restr wrth gefn, e-bostiwch caisprydeinig@cronfagymunedolylg.org.uk.

Byddwn yn e-bostio mynychwyr o leiaf 24 awr cyn y digwyddiad gyda manylion digwyddiad Microsoft Teams a dolen.