Canllawiau mynegiant diddordeb y Rhwydwaith Dysgu Ynni

Canllawiau mynegiant diddordeb y Rhwydwaith Dysgu Ynni

Mae ceisiadau am grant y Rhwydwaith Dysgu Ynni bellach ar gau

Mae £1.5m ar gael ar gyfer un Rhwydwaith Dysgu Ynni cymunedol DU-gyfan am hyd at 5 mlynedd.

Byddwn ni’n ariannu un bartneriaeth i greu Rhwydwaith Dysgu Ynni er mwyn galluogi cymunedau sy’n canolbwyntio ar ynni a’r hinsawdd i gynyddu ac ehangu eu heffaith a chyflawni eu gweledigaeth.

Rydym ni’n disgwyl cyhoeddi pwy sydd wedi derbyn cyllid ar ddechrau 2024.

Rydym yn disgwyl y bydd y bartneriaeth lwyddiannus yn darparu cefnogaeth ar gyfer y canlynol

 • Effeithlonrwydd ynni: cefnogi cymunedau i gyflawni prosiectau effeithlonrwydd ynni llwyddiannus, gan gynnwys annog ymddygiadau cynaliadwy sy'n ymwneud â defnyddio ynni.
 • Cynhyrchu ynni: cefnogi cymunedau i gyflawni prosiectau cynhyrchu ynni llwyddiannus, gan archwilio meysydd fel rheoleiddio, mynediad at gyllid, a modelau busnes newydd.

Bydd y rhwydwaith dysgu ynni yn:

 • Datblygu perthnasoedd dibynadwy a chydweithio gweithredol rhwng prosiectau ynni sy’n cael eu llywio gan y gymuned a rhanddeiliaid allweddol o ymchwil, polisi ac arferion ledled y DU.
 • Meithrin sgiliau a gallu cymunedau i gyflawni prosiectau gweithredu hinsawdd effeithiol sy’n cael eu llywio gan y gymuned.
 • Rhannu gwybodaeth, dysgu ac adnoddau ar draws prosiectau i gyflawni newid hirdymor.

Dylai’r bartneriaeth lwyddiannus ddangos sut y bydd yn:

 • Cefnogi prosiectau ynni arloesol cyfredol sy’n cael eu llywio gan y gymuned i gynyddu a chynyddu eu heffaith
 • Creu cysylltiadau rhwng gwahanol randdeiliaid megis cyflenwyr ynni, awdurdodau lleol, arbenigwyr newid ymddygiad a grwpiau ynni cymunedol i hyrwyddo cydweithio a chreu’r amodau ar gyfer newid trawsnewidiol yn y tymor hirach.
 • Cefnogi prosiectau ynni sy’n cael eu llywio gan y gymuned yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon i rannu a hyrwyddo dysgu traws gwlad, dyfnhau perthnasoedd a chreu cyfleoedd i gydweithrediadau newydd ddod i’r amlwg.
 • Adeiladu momentwm a chefnogi prosiectau ynni sy’n cael eu llywio gan y gymuned i ffynnu a thyfu
 • Cysylltu ac adeiladu ar y ddarpariaeth meithrin gallu a rhannu gwybodaeth bresennol ar gyfer prosiectau ynni sy’n cael eu llywio gan y gymuned gan osgoi dyblygiad.
 • Disgrifio, mesur a dangos sut beth yw cynnydd.
 • Datblygu gweithgareddau a deunyddiau cynhwysol wedi'u teilwra i ymgysylltu â grwpiau amrywiol a'u cefnogi lle maen nhw ar eu taith i weithredu hinsawdd ynni cymunedol.
 • Cefnogi cymunedau sy'n gweithio ar weithredu ynni i ddatblygu deunyddiau mynediad agored, hygyrch wedi'u teilwra ac amrywio eu cyrhaeddiad.

Yr hyn y byddwn yn gofyn amdano yn eich cais

Bydd angen gwybodaeth ychwanegol arnom ar gyfer y cwestiynau hyn pan fyddwch yn cwblhau eich mynegiant diddordeb am gyllid rhwydwaith dysgu ynni.

Hoffem wybod am eich syniad a sut mae'n cyd-fynd â'r meysydd yr ydym ni’n canolbwyntio arnyn nhw;

1. Beth yw eich syniad prosiect arfaethedig?

Dylech ddweud wrthym:

 • am eich prosiect
 • beth yw anghenion grwpiau ynni cymunedol a sut bydd eich prosiect yn mynd i'r afael â nhw
 • sut y byddwch yn gweithio gyda grwpiau cymunedol i'w cefnogi i gael yr effaith fwyaf posibl
 • sut y byddwch yn annog cyfranogiad ac ymgysylltiad gan grwpiau ynni cymunedol
 • sut y byddwch yn mynd i'r afael â heriau a rhwystrau a wynebir gan grwpiau ynni cymunedol
 • am y pethau a fydd yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd eich prosiect yn llwyddiannus – er enghraifft, mae gennych berthynas â grwpiau ynni cymunedol ac Awdurdodau Lleol yn barod.

2. Sut y byddwch chi'n gweithio gydag eraill i gyflawni eich prosiect?

Dylech ddweud wrthym:

 • am eich sefydliad
 • pa brofiad neu ddysgu sydd wedi eich arwain at ymgeisio
 • am y sefydliadau a’r grwpiau yr ydych chi'n gweithio gyda nhw ar hyn o bryd (neu'r rhai rydych chi'n gobeithio gweithio gyda nhw)
 • pam mai eich partneriaeth arfaethedig sydd yn y sefyllfa orau i gyflawni'r gwaith hwn
 • sut y bydd y partneriaid yn cydweithio i gyflawni'r prosiect hwn
 • sut y byddwch yn rhannu dysgu ymhlith eich partneriaid a grwpiau, prosiectau a chymunedau eraill.

3. Sut mae eich prosiect yn helpu cymunedau i weithredu ar yr hinsawdd?

Dylech ddweud wrthym:

 • sut y byddwch yn sicrhau amrywiaeth a chynhwysiant yn eich gweithgareddau arfaethedig?
 • sut y bydd eich prosiect yn cael effaith gadarnhaol ar gymunedau – yn y tymor byr a’r hirdymor
 • sut y byddwch yn mynd i'r afael â rhwystrau i gyfranogiad ar gyfer pobl a chymunedau sydd wedi’u tangynrychioli – er enghraifft, pobl sy’n profi annhegwch ethnig neu hiliol, gwahaniaethu neu anghydraddoldeb, pobl anabl, pobl LHDTQ+, a phobl sy'n ceisio lloches neu sy'n ffoaduriaid.