Arferion Gwneud Grantiau Cyfranogol

Flourish

Rydym yn archwilio sut y gellir defnyddio grantiau cyfranogol o fewn Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a byddwn yn rhannu'r hyn a ddysgwn am ddulliau cyfranogol o wneud grantiau wrth i ni fynd. Dyma beth rydyn ni wedi'i wneud hyd yn hyn.

Cyd-destun

Mae gwneud grantiau cyfranogol neu PGM yn ddull o ariannu penderfyniadau a strategaethau sy'n pwysleisio dull 'dim byd amdanom hebddom ni'. Ei nod yw symud pŵer mewn penderfyniadau gwneud grantiau o staff sefydledig i gymunedau a'r rhai y mae mater cymdeithasol yn effeithio fwyaf arnynt.

Mae sawl model gwahanol o PGM y gallwn eu defnyddio yn y gronfa gan gynnwys cael byrddau gwneud penderfyniadau sy'n cynnwys aelodau o'r gymuned yn ymuno â'n proses penderfyniadau presennol, a defnyddio pleidleisiau cymunedol.

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws TNLCF i ddeall sut y gallwn ddefnyddio PGM i roi ein strategaeth Pobl yn Arwain ar waith. Mae pobl yn Arwain yn gyrru ein holl waith yn y gronfa ac mae'n seiliedig ar yr egwyddor bod pobl yn deall yr hyn sydd ei angen yn eu cymunedau yn well na neb. Rydym am ddeall ac archwilio sut y gall y gwahanol ddulliau PGM ein helpu i wneud grantiau gwell, cefnogi cymunedau i ffynnu, gwneud ein grantiau yn fwy hygyrch, a gwella ein gwaith o wneud grantiau drwy ddefnyddio'r doethineb mewn cymunedau. Credwn hefyd fod PGM yn ffordd dda o feithrin cysylltiad, sgiliau newydd a chapasiti mewn cymunedau. Ar hyn o bryd mae gennym 8 archwiliad PGM ar waith ar draws y Gronfa y byddwn yn rhannu'r llwyddiannau a'r heriau o'u defnyddio, ac yn adeiladu sylfaen dystiolaeth i'n helpu i wneud dewisiadau strategol ynghylch pryd a ble mae PGM yw'r dull gorau o ddefnyddio. Dyma rai o'r arbrofion sydd ar y gweill:

  • Cronfa Phoenix - rhaglen ariannu gydweithredol a ddatblygwyd gyda chymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ledled Lloegr lle gwneir penderfyniadau ariannu ar y cyd â staff BAME ac aelodau o'r gymuned;
  • Mae'r Rhaglen Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon hefyd yn defnyddio model o gyd-ddylunio i greu'r rhaglen ariannu ac mae Arweinwyr Profiad o Lygad y Ffynnon yn ymuno â ni ar gyfer y broses o wneud penderfyniadau
  • Byddwn yn edrych ar sut y gall ein tîm Pobl Ifanc yn Arwain fod yn ymuno â'n proses Cyrraedd Gymunedau;
  • Sut y gall digwyddiadau pleidlais gymunedol gefnogi timau lleol
  • Ac ambell un arall sydd ar y gweill.

Beth rydym wedi’i wneud hyd yn hyn

Rydym eisoes wedi treialu sawl dull PGM gwahanol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. O Bleidleisiau Cymunedol yng Nghwm Clogher a Torquay, paneli cymunedol yn Jaywick, i raglenni ariannu penodol fel Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon a Chronfa Phoenix. Rydym wedi dechrau datblygu dysg o bob un o'r rhain – gan archwilio'r hyn sydd wedi mynd yn dda a beth fyddem ni'n ei wneud yn wahanol y tro nesaf.

Rydym wedi bod yn gweithio ar draws y Gronfa i ddatblygu dealltwriaeth ac arfer o PGM, beth yw ein hegwyddorion o ddefnyddio PGM, a sut mae'r rhain yn cyd-fynd â'n fframwaith sefydliadol. Rydym wedi bod yn rhannu'r dysg hwn yn fewnol drwy gymuned ymarfer ac yn ehangach drwy sgyrsiau gyda chyllidwyr eraill a'n gwefan.

Byddwn yn ychwanegu adnoddau a deunyddiau i’r dudalen hon wrth i ni barhau i wrando a dysgu o’r sector am yr hyn sy’n gweithio orau iddyn nhw.