Covid-19: Yr heriau di-oed

Mae'r dudalen hon yn esbonio'r hyn rydyn ni wedi'i ddysgu gan ein deiliaid grant yn y cyfnod yn syth ar ôl y rheolau llywodraethol i aros gartref.

Beth yw’r materion allweddol ar hyn o bryd?

 • Rydym yn clywed gan ddeiliaid grant ac ymchwil ar draws y sector bod y pandemig coronafeirws/Covid-19 yn cael effaith ddramatig ar allu elusennau i ddarparu gwasanaethau i'r gymuned ac y bydd yn tarfu ar batrymau arferol o wytnwch cymunedol am fisoedd i ddod, efallai, yn barhaol.
 • Mae llawer yn ofni am eu bywyd. Ychydig o elusennau sydd â chronfeydd wrth gefn mawr ac mae cynnal llif arian yn heriol iawn yn wyneb colli incwm oherwydd bod digwyddiadau codi arian wedi'u canslo neu eu gohirio neu golli refeniw rheolaidd o bethau fel llogi lleoliadau, hyfforddiant a digwyddiadau ac incwm siop elusennol.
 • Mae staff ‘Furloughing’, er mwyn helpu i aros yn gynaliadwy yn ariannol, yn teimlo fel dewis amhosibl i lawer o elusennau, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ar lawr gwlad sy'n symud i gefnogi'r cymunedau y maent yn byw ac yn gweithio ynddynt.
 • Mae cael bwyd ac arian i bobl mewn argyfwng yn bryder sylfaenol ar unwaith i lawer o ddeiliaid grant. Mewn rhai achosion, gwneud i unrhyw beth arall deimlo fel moethusrwydd.
 • Mae grwpiau newydd o bobl agored i niwed yn dod i'r amlwg, a gall y rhai nad ydynt erioed wedi bod angen cefnogaeth o'r blaen fod ei angen. Sut mae gwasanaethau'n eu hadnabod a'u cefnogi?
 • Mae’r golled ddramatig o wirfoddolwyr actif, llawer ohonynt dros 70 oed, i hunan-ynysu yn achosi i rai sefydliadau, yn enwedig banciau bwyd gau eu drysau pan fydd angen eu gwasanaethau fwyaf.
 • Mae hyn yn cael ei gydbwyso gan niferoedd enfawr o bobl sy'n gwirfoddoli trwy grwpiau cymorth cilyddol, a chynlluniau'r GIG a'r Groes Goch a thrwy alwadau lleol wedi'u targedu. Mae deiliaid grant yn symud i weithio ar y cyd ag eraill i fod yn rhan o fentrau ledled y ddinas neu'r ardal i recriwtio gwirfoddolwyr a dod o hyd i ffyrdd newydd i wirfoddolwyr weithio o bell.
 • Mae mwy o gydlynu gweithgaredd yn bwysig, ond mae lledaeniad sefydliadau seilwaith lleol i gefnogi hyn yn amrywiol iawn ac mae ofnau gwirioneddol ynghylch cwymp posibl y seilwaith VCS lleol.
 • Mae llawer o elusennau yn addasu'n gyflym ac yn greadigol i gyflenwi ar-lein ac o bell, mae eraill yn adlinio eu hegni a'u hadnodd i gefnogi ymateb eu cymuned ehangach.
 • Mae elusennau'n cael eu trawsnewid yn ddigidol, a fyddai fel rheol yn cymryd misoedd neu flynyddoedd, mewn ychydig ddyddiau, ond mae mynd i'r afael â'r rhaniad digidol yn parhau i fod yn bryder sylfaenol.

Colli incwm, lleihau a chau gwasanaethau

Ychydig o elusennau sydd â chronfeydd mawr wrth gefn ac mae cydbwyso llif arian yn wyneb colli incwm yn heriol iawn. Mae gallu talu staff i gadw gwasanaethau i redeg yn hanfodol. Er y gallai eu gwneud yn ‘furlough’ helpu i gydbwyso'r llyfrau, bydd hefyd yn golygu eu graddio'n ôl neu roi'r gorau i ddarparu gwasanaeth. Mae elusennau hefyd yn mynd i’r afael â’r rheolau sy’n golygu nad yw staff sydd yn ‘furlough’ yn gallu ‘gwirfoddoli’ ar gyfer eu sefydliad eu hunain.

Mae rhai yn ymateb trwy drefnu cyfnewidiadau rhwng staff ‘furlough’ gan ganiatáu iddynt wirfoddoli i sefydliad arall. Er enghraifft, mae Furlough Go wedi'i sefydlu i alluogi elusennau a grwpiau cymunedol i gysylltu â staff ‘furlough’ medrus a phrofiadol fel gwirfoddolwyr.

Er na allwn ei feintioli eto, mae nifer sylweddol o'n deiliaid grant wedi gorfod gadael staff fynd a chau, neu raddio yn ôl, gwasanaethau hanfodol. Yng Ngogledd Iwerddon, gwnaethom adolygu sampl 71% o brosiectau a ariannwyd drwy People and Communities, sydd ar y cam cyflawni prosiect. Dau brosiect yn unig sy'n cyflawni fel y cynlluniwyd, gydag un arall yn cynnal ei weithgareddau rheng flaen (cwnsela ffôn), ond gyda newidiadau sylweddol i gefnogaeth swyddfa gefn wrth gau eu swyddfeydd. Mae llawer wedi cau eu hadeilad yn gyfan gwbl.

Ymateb i angen uniongyrchol vs cynllunio ymlaen llaw

Soniodd y rhan fwyaf o sefydliadau am bwysigrwydd mwyaf diwallu anghenion uniongyrchol - diogelwch pobl, achub bywydau, cynnal gwasanaethau hanfodol a gallu cynnig sicrwydd ynghylch cynlluniau parhad sefydliadol. Fe rannodd ein Grŵp Cynghori anferthwch yr angen i gael arian a bwyd i bobl, gyda gwaith arall, i rai, yn teimlo fel moethusrwydd ar hyn o bryd. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau yn darparu eu hymateb o ddydd i ddydd, gan ei chael hi'n anodd meddwl yn y tymor hwy a chynllunio cyn mynd i'r afael ag anghenion brys.

Mae hyd yn oed rhai elusennau mwy wedi dweud wrthym eu bod yn teimlo nad oes ganddyn nhw ddewis ond 'gwneud pethau wrth iddyn nhw fynd ymlaen' a phoeni am broses arferol yn nes ymlaen, wrth gydnabod bod angen rhywfaint o drylwyredd o hyd ar rai prosesau, yn enwedig yn ymwneud â diogelu/DBS, GDPR a diogelu data, a rheoli arian parod. Mae canllawiau wedi'u diweddaru a'u diwygio gan reoleiddwyr yn cynorthwyo gyda rhai o'r heriau hyn.

Bydd ein gallu i symud y tu hwnt i'r tymor byr ac amsugno ac ymgorffori'r newidiadau mewn ymddygiad cymdeithasol hefyd yn dibynnu ar sut rydyn ni'n gweithredu nawr.

Mae angen mynd i'r afael â set glir o faterion brys yr ydym yn eu clywed ar unwaith:

 • Anghenion sylfaenol fel anallu i fforddio bwyd, rhent neu ddyled anghynaliadwy sydyn.
 • Ymhlith yr heriau eraill sy'n codi trwy geisio gweithio o bell mae dyrannu taliadau amddifadedd/caledi yn ogystal â bwyd i'r rhai mwyaf agored i niwed, darparu bwyd poeth/parseli bwyd, lles staff a gwirfoddolwyr, sicrhau arferion gwaith iach, ac arwahanrwydd cymdeithasol buddiolwyr.
 • Gorfod trawsnewid yn ddigidol ymhen dyddiau - i'r sefydliadau eu hunain a'u buddiolwyr
 • Cyrraedd a chefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed ac ynysig yn gymdeithasol: pobl ddigartref, pobl sy'n wynebu risg uwch o gam-drin domestig a rhywiol, defnyddwyr cyffuriau ac alcohol, pobl â phroblemau iechyd meddwl, aelodau o rai cymunedau BAME, gweithwyr rhyw, ffoaduriaid a cheiswyr lloches a pobl â chyflyrau tymor hir neu gyfyngu ar fywyd.

Seilwaith lleol

Gwnaeth ein Grŵp Cynghori alwad gref i ddefnyddio seilwaith a rhwydweithiau lleol presennol i nodi a chefnogi'r rhai mwyaf anghenus, yn hytrach na sefydlu mecanweithiau cystadleuol newydd. Rydym wedi clywed dwsinau o straeon am sefydliadau llawr gwlad presennol yn addasu'n gyflym i'r argyfwng, a llawer o enghreifftiau o awdurdodau lleol a sefydliadau seilwaith VCS yn camu i fyny i helpu i gydlynu gweithredu yn well.

Er mwyn gwneud hyn, mae angen i sefydliadau angori daearyddol fod ag aelodaeth weithredol; bod â chysylltiad da; bod â gwybodaeth arbenigol o'r ardal leol; bod yn alluogwyr nid porthorion; ac alinio â'n gwerthoedd fel sefydliad. Yn aml mae'r rhain yn sefydliadau bach ac arbenigol sydd ag ymddiriedaeth y gymuned.

Mae Local Trust wedi nodi ei bod yn bwysig cydnabod y seilwaith lleol anghyson, yn enwedig mewn ardaloedd sydd wedi cael eu hystyried fel 'cael eu gadael ar ôl'. Yma efallai nad yw'r sefydliadau hanfodol hyn yn bodoli o gwbl. A hyd yn oed lle maen nhw'n bodoli mae yna bryder ynghylch a fyddan nhw yno o hyd yn y tymor canolig i'r tymor hir. Mae llawer eisoes yn nodi eu bod yn gorfod addasu ar gyflymder, tra hefyd yn ymdopi â gostyngiad sylweddol yn eu hincwm arferol (75% mewn rhai achosion) gan nad ydyn nhw'n gallu llogi ystafelloedd, cynnal cyrsiau hyfforddi na darparu gwasanaethau fel trafnidiaeth gymunedol. Mae eraill yn ymwybodol iawn bod eu cyllid yn dod i ben yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, gan gyflwyno storm berffaith o heriau logistaidd ac ariannol.

Rydym yn gwybod bod angen cymysgedd o arian ar sefydliadau seilwaith i ddarparu ar gyfer parhad a sefydlogrwydd eu gweithgareddau eu hunain. Mae llawer o sefydliadau llawr gwlad yn dibynnu ar gyfryngwr, fel y CVS lleol, i dderbyn a gwneud taliadau ar eu rhan.

Rydym wedi clywed enghreifftiau storïol sobreiddiol o rai awdurdodau lleol yn gwneud y penderfyniad anodd i gau lleoedd hanfodol fel hybiau cymunedol. Er bod rhai grwpiau wedi gallu addasu – yn gwneud siopau gwag fel lleoedd cyfarfod yn lle - nid yw eraill wedi gallu disodli'r canolfannau hyn â dewisiadau amgen y gallant gydlynu a chydweithio eu hymateb i'r argyfwng.

Gwirfoddolwyr

Rydym yn clywed am “effaith enfawr” colli gwirfoddolwyr, y mae llawer ohonynt yn dod o garfan o “bobl egnïol, ymroddedig dros 70 oed” sydd bellach yn gorfod hunan-ynysu.

Ar yr un pryd, rydym yn gweld niferoedd enfawr o bobl yn gwirfoddoli trwy gynlluniau
mutual aid groups, a NHS a Red Cross a thrwy alwadau lleol wedi'u targedu.

Mae deiliaid grant yn symud i weithio ar y cyd ag eraill i fod yn rhan o fentrau ledled y ddinas neu'r ardal i recriwtio gwirfoddolwyr i gefnogi pobl ynysig a bregus. Mae rhai wedi siarad â ni am ailgyfeirio eu hadnoddau staff i gefnogi'r math hwn o fentrau gan na allant gyflawni'r hyn y maent yn cael ei ariannu'n benodol i'w ddarparu ar hyn o bryd.

Er bod niferoedd uwch o wirfoddolwyr newydd, yn enwedig pobl iau, yn dod ag ystod amrywiol o sgiliau proffesiynol a phersonol, gan greu opsiynau a chyfleoedd newydd; mae ymdopi â mewnlifiad mawr o wirfoddolwyr newydd hefyd yn codi heriau wrth eu sefydlu, eu hyfforddi, eu cefnogi a'u rheoli'n dda. Mae llawer o wirfoddolwyr newydd yn angerddol ac yn ymroddedig ond efallai nad oes ganddyn nhw'r sgiliau, y profiad na'r wybodaeth leol i weithio mor effeithiol ag sydd eu hangen.

Dangosir hyn gan ddwy enghraifft a glywsom: eglurodd SCVO fod llawer o waith y tu ôl i'r llenni wedi'i wneud gyda ReadyScotland i gynnig dull cyfunol o gydlynu gwirfoddolwyr, dylanwadu a chefnogi seilwaith. Tra yng Nghaerfaddon, gwnaeth grŵp seilwaith lleol alwad a derbyn 900 o gynigion gwirfoddol mewn pedwar diwrnod, gan adael eu hunig aelod o staff taledig yn ei chael yn anodd ymdopi â'r nifer sydyn.

Mae materion diogelu data yn gymhleth i grwpiau sydd newydd eu ffurfio. Mae rhai, fel Your Scholes yn cysylltu â sefydliadau mwy sefydledig fel Voluntary Action Leeds (VAL) i ddarparu gwiriadau DBS a chefnogi anghenion hyfforddi.

Pwysig hefyd yw sefydlu ar gyfer gwirfoddolwyr newydd, a hyfforddiant mewn sgiliau newydd neu anghyfarwydd - i'r rheini sy'n newid i weithio mewn gwahanol ffyrdd a darparu gwasanaethau sy'n wahanol iawn i'r hyn maen nhw wedi arfer ag ef. Mae sefydliadau ymbarél cenedlaethol fel NCVO a SCVO wedi darparu arweiniad ar eu gwefannau ar sut i reoli gwirfoddolwyr yn ystod yr argyfwng.

Mae meysydd eraill o angen yr ydym wedi'u clywed yn ymwneud â chynyddu goruchwyliaeth a chefnogaeth i wirfoddolwyr, yn enwedig pan fyddant eu hunain yn ynysig neu wedi cael profiad byw o'r materion y maent yn cefnogi eraill â hwy. Mae angen cynyddol am oruchwyliaeth glinigol.

Mae angen i elusennau hefyd ddod o hyd i arian i dalu treuliau gwirfoddol syml ond heb eu cyllidebu ar gyfer pethau fel galwadau ffôn, siopa a thasgau cymorth ymarferol eraill a allai fel arall eu gadael allan o'u poced.

Rydyn ni'n gwneud synnwyr o'r hyn rydyn ni'n ei weld a'i glywed gan ein deiliaid grant ar gyflymder, felly bydd yna bethau rydyn ni wedi'u colli, nad ydyn ni wedi sylwi arnyn nhw eto neu, efallai, eu camddehongli.

Rydym yn croesawu sylwadau neu her, fel y gallwn wella a datblygu'n barhaus, a gwneud i'r gwaith hwn fod yn ymarferol ac yn ddefnyddiol.

Anfonwch adborth ac awgrymiadau ar y cynnwys hwn at knowledge@tnlcommunityfund.org.uk

Cafodd y dudalen hwn ei ddiweddaru diwethaf: 17 Ebrill 2020