Dull Trydydd Sector

Fel yr ariannwr grant mwyaf o weithgarwch cymunedol ledled y DU, mae gennym rôl a chyfrifoldeb unigryw o ran gweithio tuag at drydydd sector ffyniannus a thrawsnewidiol sydd wedi'i harfogi a'i chefnogi i ddeall, addasu ac ymateb i'r dyfodol.

Drwy ein grantiau, ein perthnasoedd cymunedol, ein data a'n mewnwelediad gallwn fod yn gatalydd wrth gefnogi a llunio'r sector. Dyma ddiben ein Dull Trydydd Sector

Mae ansicrwydd a newid cyflym yn debygol o barhau hyd y gellir rhagweld. Mae pryder ein bod wedi bod yn 'storio helynt' a bod ton newydd o bobl yn mynd i argyfwng. Mae cymunedau hefyd sy'n teimlo'n fwy cysylltiedig ac yn gryfach nag o'r blaen - wedi'u hymgorffori i ymgymryd â pha heriau bynnag sydd o'n blaenau. Nid oes un stori am y modd y mae pobl a chymunedau wedi profi'r argyfwng, na naratif llinol neu unigol am ba ddyfodol sydd o'n blaenau.

Bydd angen i sefydliadau, gan gynnwys Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, allu ymateb a bod yn hyblyg i anghenion a chyfleoedd sy'n dod i'r amlwg - gan ail-flaenoriaethu ac addasu'n barhaus i gyd-destun sy'n newid.

Mae ein Fframwaith Strategol yn nodi ein diben a'n nodau a'n nod 3 yw cyd-destun y gwaith hwn. Rydym yn cefnogi cymunedau, a'r sefydliadau sy'n gweithio gyda hwy i ddatblygu sgiliau, asedau a gallu priodol i gyflawni eu huchelgeisiau, ac rydym yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o lunio dyfodol trydydd sector.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn gwneud cyfuniad o bethau i adlewyrchu bod hwn yn farathon ac yn sbrint i bob un ohonom: byddwn yn cynnig cymorth ymarferol ar unwaith pan fyddwn yn glir ynglŷn â'r hyn sydd ei angen; a byddwn yn cynnal ymholiadau agored lle gallwn, gyda chymunedau a thrydydd sector ehangach, synhwyro, a teimlo ein ffordd tuag at y dyfodol gyda'n gilydd. Bydd yr ymholiadau agored hyn yn archwilio lle mae llai o sicrwydd neu fwy i ddarganfod a helpu i ddal y lle ar gyfer y man sydd y rhwng y ddau.

Yr ymholiadau agored

Mae cyflwyniad i'r ymholiadau agored yn y blog hwn. Ar gyfer pob un o'r ymholiadau agored hyn, rydym am greu barn gyffredin sy'n esblygu gyda chymunedau, trydydd sector a'r sector ehangach.

I gymryd rhan yn unrhyw un o'r ymholiadau agored, neu i dderbyn newyddion a mewnwelediad ganddynt, cofrestrwch yma.

Cymunedau ffyniannus a phwerus

Yn 2018, buom yn sôn am ba mor bwerus yw cymunedau'r rhai sy'n cael eu hadeiladu a'u hadnewyddu gan y bobl sy'n byw ynddynt ac a alluogodd i wneud y newid y maent am ei weld. Mae'r angen am y dull hwn - ac un lle mae cymunedau'n mynd ati i greu pŵer yn hytrach na bod yn dderbynwyr goddefol iddo ddod i flaen y gad o ran ymwybyddiaeth y cyhoedd dros yr haf, wedi'i yrru gan yr anghydraddoldebau a amlygir drwy glefyd Coronavirus, ac mae Black Lives Matter yn annog archwiliad dwfn ac sur o'r anghydraddoldeb y mae hyn yn ei atgynhyrchu.

Rydym wedi datblygu llawer o'r gwaith hwn, gyda'r Rhaglen Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon yn ei hail flwyddyn, ac mae 8 arbrawf gwahanol mewn gwneud Grantiau Cyfranogol ar waith ar draws y Gronfa. Rydym hefyd wedi dysgu o fuddsoddiadau strategol hirdymor sy'n cefnogi cymunedau penodol fel y blynyddoedd cynnar, pobl ifanc, pobl hŷn – gan ein helpu i weld ar draws y sbectrwm, ond rydym am archwilio cwestiynau pellach hefyd. Mae'r cwestiynau rydym yn eu harchwilio yn cynnwys -

 • Sut y gallem gefnogi mwy o gymunedau i gael mynediad i'r rhwydweithiau, adnoddau, data, sgiliau, cydberthnasau ac ati er mwyn parhau i fynd yn yr argyfwng hir.
 • Sut y gallem gychwyn 'Cenhadaeth' ar raddfa Gymunedol sy'n adeiladu gweithredu ar y cyd tuag at adfer ac adnewyddu mewn cymunedau.
 • Sut y gallem gefnogi cymunedau i gael gafael ar y data a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i allu llunio polisi, yn enwedig mewn meysydd fel effeithiau technoleg ar gymunedau a chymdeithas sifil ehangach.
 • Sut y gallem gefnogi cymunedau i gael perchenogaeth mwy o asedau cymunedol? O seilwaith cymdeithasol, i dir, a seilwaith digidol a data?
 • Sut y gallem gefnogi cymunedau i fod â mwy o berchnogaeth dros ddatblygiad economaidd eu hardal?
 • Sut y gellid defnyddio adnoddau i gryfhau syniadau "Ni" "Gyda'n gilydd" "Cyd-ddibyniaeth" ac mewn ecoleg, y pethau y mae arnom i gyd yn eu hangen yn gyffredin ac yn dibynnu arnynt?

Addasu a gwydnwch gweithredol

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol rydym yn aml yn y sefyllfa ymatebydd cyntaf, yn gallu addasu ac ymateb i anghenion newidiol ein deiliaid grantiau wrth iddynt addasu ac ymateb i'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Bydd angen gwneud hyn drwy gymysgedd o allu i wneud synnwyr, cynllunio strategol ystwyth/ymatebol ac nid sgiliau ymateb cyflym yn unig, ond system (eco) ymateb cyflym.

Ni ddylem danbrisio maint y newid y gallai fod ei angen: mae llawer o sefydliadau'n canfod bod angen newid maint a ffurf gwasanaethau eisoes yn ddramatig, ac mewn rhai achosion efallai na fydd teithiau cyfan yn berthnasol mwyach.

Ein rôl fydd cefnogi cymunedau a thrydydd sector ehangach i ailystyried y gwasanaethau hyn yn ddychmygus a helpu ein deiliaid grantiau i ailfeddwl eu hunain - i wahaniaethu rhwng atgynhyrchu ac ailddyfeisio. Mae'r cwestiynau rydym yn eu harchwilio yn cynnwys -

 • Sut y gallwn gefnogi a rhoi adnoddau i gymunedau a sefydliadau trydydd sector i feithrin gallu addasol? A sut olwg sydd ar 'dda'?
 • Sut y gallem gynllunio cyllid a chymorth i ddarparu ar gyfer y math hwn o ymaddasu parhaus?
 • Sut y gallem sicrhau bod gweithgarwch ymaddasu wedi'i anelu at gynnydd a thrawsnewid, nid dim ond gorchuddio’r craciau?
 • Sut y gallem gynllunio Sefydliad Ar gyfer Ailgyfeirio sy'n cefnogi cymunedau a sefydliadau trydydd sector i bontio?
 • Sut y gallem gefnogi sefydliadau i uno, lleihau eu rôl, neu gau, wrth iddynt fynd drwy gylchoedd addasol o ailfeddwl ac adnewyddu?
 • Sut mae llywodraethu'n gweithio mewn oes lle mae angen addasu popeth? Symud i'n polisi amser real, a arweinir gan y gymuned?
 • Beth allwn ni ei ddysgu o'r mewnwelediad sy'n deillio o'r gwaith Radically Better Org Development y mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi'i ddarparu ochr yn ochr â Sefydliad Banc Lloyd?

Ymdopi mewn argyfwng hir

Mae'n fwyfwy amlwg nad argyfwng yw hwn a gaiff ei oresgyn yn gyflym. Mae sawl haen o effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol, ac nid yw llawer ohonynt wedi dod yn glir eto. Nid dim ond un argyfwng yw hwn ychwaith. Mae'r pandemig byd-eang yn ysgogi llawer o argyfyngau a oedd yn byw mewn gwahanol ffyrdd gan wahanol bobl, weithiau gyda sawl un yn cael profiad ar unwaith. Does dim dechrau, canol na diwedd. Os ydym yn lwcus byddwn yn dechrau gweld ymaddasu dwfn ac ymatebion sy'n briodol i lefel y newid sydd ei angen.

Mae ansicrwydd parhaus yn debygol iawn o fod yn realiti parhaus i nifer cynyddol o bobl ledled y DU. Gwyddom o'n gwaith gyda chymunedau sy'n profi tlodi fod gan hyn doll seicolegol ddofn, ac un a brofir fel unigolion a chymunedau cyfan.

Bydd yn rhaid inni ddysgu ymdopi ag ansicrwydd ein hunain. Nid yw bod yn agored i ansicrwydd yn rhywbeth rydym wedi cael ein hyfforddi i'w wneud. Bydd angen inni ddysgu cynnal sawl barn fyd-eang yn ein meddyliau ar unwaith. Bydd yn rhaid inni fesur faint o drawma y gallwn ei oddef a'i addasu iddo. Dim ond wedyn y byddwn yn gallu cefnogi'n briodol y cymunedau rydym yn gweithio gyda nhw. Mae'r cwestiynau rydym yn eu harchwilio yn cynnwys -

 • Sut y gallem gefnogi cymunedau a sefydliadau trydydd sector i baratoi ar gyfer yr hyn sydd o'n blaenau yn yr argyfwng hir?
 • Sut y gallem gefnogi sefydliadau a chymunedau i wynebu colled? Ac i ddylunio ar ei gyfer fel posibilrwydd posibl?
 • Pa fath o gymorth ac amserlenni sydd eu hangen ar gymunedau a sefydliadau trydydd sector i ymdopi â realiti'r newidiadau y mae angen iddynt eu gwneud?
 • Os yw'r posibilrwydd o ddychwelyd i 'normal' yn teimlo y bydd yn rhyddhad, sut y gallem ddal y lle ar agor ar gyfer newid tymor hwy?
 • Sut y gallem gynllunio cymorth sy'n cydnabod y gwahanol brofiadau y mae pobl a chymunedau wedi'u cael yn y pandemig, a sut maen nhw'n gwneud synnwyr ohono?
 • Sut y gallem anrhydeddu'r trawma cyfunol sy'n cael ei gynnal mewn cymunedau?

Y seilwaith bob dydd sydd ei angen arnom nawr

Mae ein seilwaith cymdeithasol - y sefydliadau, y cysylltiadau, y deunyddiau cyffredin, yr asedau rydym yn eu rhannu ac yn eu defnyddio - yn llwgrwobrwyo. Yn rhy aml, mater i unigolion neu dimau bach sy'n gweithio’n rhy galed drwy weithio yn erbyn system sy'n ei chael hi'n anodd eu cefnogi. Mae gennym gyfle i adnewyddu a moderneiddio seilwaith cymdeithasol y DU a dylem amgyffred hynny gyda'r ddwy law.

Dyma feinwe gysylltiol ein gwlad: y sefydliadau a'r lleoedd casglu, a'r bobl o weithwyr ieuenctid i lyfrgellwyr, a pawb sy'n gweithio ar brosiectau cymdeithasol anffurfiol ac 'islaw'r radar' sy'n dod â phobl at ei gilydd ac yn galluogi bywyd cyffredin cymuned.

Beth sydd ar goll o'n seilwaith cymdeithasol presennol? A pha seilwaith y gallwn ei ail-greu ar gyfer dyfodol gwell? Mae hyn yn golygu meddwl nid yn unig am leoedd, amwynderau ac adnoddau, ond technolegau, diwylliannau gwneud penderfyniadau a gweithredu cymdeithasol hefyd. Rôl gweithredu cymdeithasol yw ategu'r arbenigedd a'r seilwaith hwn gydag adnodd mwy digymell, 'organig' ac addasol, a ddylai bellach gael ei drefnu'n fwy bwriadol i helpu'r adferiad cenedlaethol a lefelu cymunedau'r DU.

Mae angen inni ehangu a moderneiddio ein barn am yr hyn sy'n seilwaith cymdeithasol fel nad ydym yn colli offer gwerthfawr a fydd yn ein helpu i ddod drwy'r argyfwng hwn ac ymateb i'r un nesaf. Mae'r cwestiynau rydym yn eu harchwilio yn cynnwys -

 • Ble wnaeth y seilwaith sydd gennym ein gwasanaethu, a ble'r oedd ar goll?
 • Sut y gallem ddeall yn well pa seilwaith sydd ei angen ar gymunedau seilwaith yn lleol, p'un a yw'n bodoli ac a oes ganddynt fynediad ato?
 • A oes seilwaith lleol 'optimwm' sy'n cefnogi'r sector a/neu gymunedau orau i ffynnu? A sut mae ffactorau economaidd-gymdeithasol yn effeithio ar hyn?
 • Beth sydd ei angen ar gymunedau pwerus o fannau digidol — nid yn unig o ran diwylliant y mannau, ond o ran y nwyddau cyhoeddus y maent yn eu darparu?
 • Beth yw'r seilwaith cymdeithasol newydd sydd ei angen mewn cymdeithas ddigidol?
 • Sut y gallem ailgynllunio neu ad-drefnu seilwaith cymdeithasol fel ei fod yn fwy gofalus a'i ddosbarthu?
 • Pa fathau o seilwaith cymdeithasol fydd yn helpu i gynnal ysbryd cymunedol yn yr argyfwng hir

Paratoi cymunedau i ragweld, dychmygu a llunio'r dyfodol

Mae 'y dyfodol' yn rhy aml yn eiddo i'r breintiedig. Mae'n anodd cael gafael ar syniadau y mis nesaf, heb sôn am y flwyddyn nesaf pan fyddwch yn byw sifft i sifft ac o bryd i bryd. Ac eto, mae methiant i ymgysylltu â sbectrwm digon eang o bobl wrth freuddwydio am ddyfodol newydd yn eu gwneud yn llai tebygol o gael eu gwireddu. Yn gyntaf, byddant yn anghywir ac yn ail, ni fyddant yn cael cefnogaeth pobl sy'n hanfodol i ddod â hwy'n fyw.

Mae asiantaeth dros ddyfodol rhywun yn fater ecwiti. Bu camau ymlaen yn ystod y blynyddoedd diwethaf mewn ymdrechion i gymryd rhan mewn cwmpasu a llunio yn y dyfodol ar lefel gymunedol. Mae maes sy'n dod i'r amlwg o ddyfodol cyfranogol yn helpu i hwyluso trafodaethau am obeithion, ofnau a breuddwydion cymunedol fel bod penderfyniadau mawr a masnach yn cael eu gwneud gyda'r bobl y maent yn effeithio arnynt. Gall y dulliau hyn harneisio dychymyg cyfunol tuag at ddyfodol na allai'r un unigolyn fod wedi meddwl ei fod yn bosibl.

Boed fel unigolion, cymunedau neu sefydliadau, pan fydd gennym ragdybiaethau am y dyfodol sydd heb eu cwestiynu, rydym yn amau mannau dall. Mae'r rhain nid yn unig yn cyfyngu ar ein gallu i ymateb i newidiadau negyddol, gall mannau dall leihau ein gallu i ragweld a manteisio ar gyfleoedd. Bydd rhannu, gwyntyllu a thrafod y tybiaethau hyn yn cael yr effaith gyferbyn.

Mae angen inni wireddu ein grym a'n cyfrifoldeb dros y dyfodol. Mae ein galluoedd a'n cymhellion strwythurol sylfaenol wedi'u codio'n ddwfn i ddatblygu meddwl a gwneud penderfyniadau tymor byr. Mae'r diffyg cymdeithasol sylfaenol hwn mewn meddwl sy'n canolbwyntio ar y dyfodol yn treiddio i'n seilwaith seicolegol, diwylliannol, technolegol, cyfreithiol, ariannol a gwleidyddol — gan ymhelaethu ar duedd tuag at y presennol.

Mae'n cymryd ymdrech i ganolbwyntio ar y dyfodol, yn enwedig gyda gofynion uniongyrchol argyfwng wrth y drws, ond bydd y gallu i wneud hynny, a gwneud hynny fel cymuned neu gyfunol amrywiol, yn gwella'n sylweddol y dyfodol yr ydym yn mynd iddo. Mae'r cwestiynau rydym yn eu harchwilio yn cynnwys -

 • Sut y gallem sefydlu mwy o arbrofion mewn cymunedau i feithrin y gallu i ragweld y gymuned, dychymyg cymdeithasol a gwybodaeth gymunedol? A dysgu o'r Gronfa Datblygu’r Dyfodol.
 • Sut y gallem gefnogi a rhoi adnoddau i gymunedau i allu gwneud diagnosis o newid dros y tymor hir, gan dynnu gwybodaeth a syniadau am sut y gallai'r dyfodol fod, er mwyn creu polisi a arweinir gan y gymuned?
 • Sut y gallem ddatblygu ymdeimlad o gyd-asiantaeth mewn cymunedau i bennu ac adeiladu tuag at eu dyfodol eu hunain, sydd yn ei dro yn helpu i gynnal cydlyniant cymdeithasol?
 • Sut y gallem ddefnyddio'r broses o gymryd rhan mewn gweithgarwch dychymyg cymdeithasol a rhagwelediad i hwyluso'r mathau o weithredu ar y cyd sy'n angenrheidiol i fynd i'r afael â heriau systemig fel newid yn yr hinsawdd?
 • Pa sefydliadau all weithredu ar y rhagwelediad hwn a gwneud i newid ddigwydd?
"Nid yw parodrwydd pandemig yn gynnig un tro’n unig. Nid yw cydnerthedd cymunedol ychwaith, o ran hynny. Nid yw'r gallu ychwaith i ragweld yn fwy cyffredinol. Mae angen arfer y pethau hyn. Gyda'i gilydd, maent yn ddiwylliannol. Yn hollbwysig, mae angen gweledigaeth barhaus, gyfunol, luosog o ansawdd uchel ar gymdeithas. I fod yn glir: mae angen rhoi sylw brys i'r presennol. Yn ogystal: mae angen i ni feithrin arferion meddwl doethach, mwy eang a llythrennog yn systemig, fel unigolion, fel sefydliadau, ac ie, fel cymdeithasau cyfan; capasiti gwasgaredig y mae rhai ohonom yn ei alw'n #socialforesight." - Stuart Candy

Ecolegau, Cytserau ac Ecosystemau

Gellid dweud bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymwneud â gweithgarwch adeiladu'r byd. Drwy'r £600 Miliwn a ddosbarthwn bob blwyddyn, rydym yn agor cyfleoedd newydd ac yn cefnogi cymunedau i wireddu eu huchelgeisiau a'u breuddwydion. Mae'r pandemig byd-eang wedi dangos nad yw'r deiliaid grant a ariennir gennym yn actorion atomeiddio. Maent yn cael eu denu yn ecosystemau a chytserau cymorth cymunedol sy'n croesi drwy'r DU. Mae'r argyfwng hir hefyd wedi creu buddiannau cyffredin nad oeddent yn bodoli o'r blaen, ac wedi rhoi pobl a chymunedau, a oedd gynt yn anhysbys i'w gilydd, mewn perthynas â'i gilydd. Mae'r cwestiynau rydym yn eu harchwilio yn cynnwys -

 • Sut y gallem gynllunio'r 'Ecoleg Gymunedol', a sicrhau bod rolau'n cael eu mynegi'n well rhwng dinasyddion unigol, trydydd sector (gan gynnwys busnesau) a'r wladwriaeth (sy'n golygu gwasanaethau cyhoeddus, llywodraeth ganolog a llywodraeth leol), fel mai popeth a arweinir gan y gymuned yw'r norm?
 • Sut y gallem gefnogi ecolegwyr i ffynnu yn y ffordd fwyaf effeithiol? Gan gynnwys sut mae gwahanol unigolion, grwpiau, cymunedau, sefydliadau a seilwaith yn gweithio allan eu rolau mewn perthynas â'i gilydd?
 • Sut y gallem ddyfnhau ymwybyddiaeth o ryng-ddibyniaeth a defnyddio grantiau i gynllunio a buddsoddi yn y rhyng-ddibyniaethau?
 • Sut y gallem gefnogi a chymell arweinwyr, cymunedau, sefydliadau a rhwydweithiau mwy hael a chefnogol i'r ddwy ochr?
 • Sut y gall sefydliadau sydd ag uchelgais, diben neu genhadaeth ategol gydweithio a rhwydweithio yn y ffordd fwyaf effeithiol?
 • Sut y gallem ysbrydoli cymunedau a sefydliadau trydydd sector i ddysgu, datblygu ac addasu ar y cyd?
 • Sut y gellir defnyddio data a digidol i gymell ymddygiadau cyfunol ac atebolrwydd ar y cyd? (anaml y bydd data'n cynrychioli un person - data a rennir, ffynhonnell agored, seilwaith digidol cyffredin).

Sut i gymryd rhan

Pa gwestiynau hoffech chi eu harchwilio? Os hoffech fod yn rhan o unrhyw un o'r ymholiadau hyn, cofrestrwch drwy'r ffurflen fer hon. Byddem hefyd yn ddiolchgar iawn pe gallech rannu'r blog hwn gydag unrhyw un a allai fod yn rhan o'r prosiect hwn.

Rhwng nawr a diwedd Mis Mawrth 2021 byddwn yn cynnal sesiynau "Ystafell Fyw" wythnosol - lle i bobl ryngweithio â'r ymholiadau'n barhaus, cyfrannu at ein Dull Trydydd Sector sy'n datblygu a chael gwerth yn ôl ar ffurf pethau i'w profi a rhoi cynnig arnynt yn eu cymunedau a'u sefydliadau. Ar gyfer pob maes ymholi, byddwn hefyd yn cynnal cyfweliadau, yn cynnal gweithdai ac yn cynnal digwyddiadau ac yn cyhoeddi ac yn rhannu'r hyn rydym yn ei ddysgu'n rheolaidd.

Beth arall?

Mae'r rhain i gyd yn gwestiynau mawr, ac mae un wedi'i lunio gan y cymunedau a'r sefydliadau trydydd sector rydym wedi bod mewn cysylltiad â hwy yn ystod y 6 mis diwethaf. Rydym hefyd wedi clywed rhai cwestiynau clir iawn am anghenion mwy uniongyrchol sydd hefyd yn cael eu datblygu. Mae'r rhain yn cynnwys gweithio allan y ffyrdd mwyaf effeithiol i ni gefnogi sefydliadau i fabwysiadu a defnyddio technoleg, cynnig grantiau sy'n galluogi ni gamu'n ôl a gweithio allan beth i'w wneud, a chymorth penodol tuag at adennill cydnerthedd ariannol.

Mae pob un o'r 6 ymholiad yn ymwneud â'i gilydd. Maent hefyd yn cyd-fynd â'n rhaglenni ariannu agored, a'n gwaith presennol ar Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Gweithredu Hinsawdd a arweinir gan y Gymuned, technoleg a arweinir gan y Gymuned, Data a Datblygu Sefydliadol. a Datblygu Sefydliadol. Yn sail i bopeth a wnawn mae ein hegwyddorion a'n Fframwaith Strategol ar draws y Gronfa.