Canllawiau cydymfurfio â chymorth gwladwriaethol COVID-19

Deddf cymorth gwladwriaethol
Er i'r DU adael yr UE ar 31ain o Ionawr 2020, mae cyfraith cymorth gwladwriaethol yr UE yn parhau i fod yn berthnasol trwy gydol y Cyfnod Pontio y cytunwyd arno (disgwylir iddo ddod i ben ar 31ain Rhagfyr 2020).

Ein dull o gydymffurfio â chymorth gwladwriaethol ar gyfer ein hariannu COVID-19

Rydym yn gweithio ar y sail y bydd unrhyw grant a ddyfernir o dan ein hariannu COVID-19 yn gyfystyr â chymorth Gwladwriaethol o dan Gyfraith yr UE1. Felly er mwyn cydymffurfio â'r gyfraith, mae angen i chi fodloni gofynion y

Cynllun Fframwaith Dros Dro COVID-19 y DU (y "Cynllun").

Bydd angen i chi ddarparu cadarnhad eich bod yn cwrdd â gofynion y Cynllun pan fyddwch chi'n derbyn cynnig grant.

Yn benodol, bydd angen i chi gadarnhau:

• nid yw'r cyfanswm a dderbynnir gan eich sefydliad o dan y Cynllun (gennym ni neu unrhyw un arall) yn fwy na € 800,000 (£699,000);

• nid oedd eich sefydliad 'mewn anhawster' ar 31ain o Ragfyr 2019 (yn y bôn, nid oedd eich sefydliad yn fethdalwr bryd hynny (gweler y ddolen yma am y prawf gwirioneddol ar gyfer ‘ymgymeriad mewn anhawster’); a

• nid yw'ch sefydliad yn ymwneud â phrosesu na marchnata cynhyrchion amaethyddol ac na fydd y grant hwn yn cael ei drosglwyddo i brif gynhyrchwyr cynhyrchion amaethyddol.

Os canfyddir bod eich grant yn Gymorth Gwladwriaethol anghyfreithlon

Mae'n bwysig eich bod yn ystyried yn iawn a yw'ch sefydliad yn cwrdd â gofynion y Cynllun uchod. Gall methu â gwneud hynny arwain at adennill y grant gyda llog.

Mae gennym yr hawl i weithredu i adennill y grant os darganfyddir yn ddiweddarach bod y wybodaeth a roddwch i ni yn anghywir.

Gellir dod o hyd i ganllawiau cymorth gwladwriaethol y DU ar https://www.gov.uk/guidance/state-aid.