Via Wings

Sut i ddenu sylw i'ch grant yn y wasg

Via Wings

Mae derbyn grant gan y Loteri Genedlaethol yn gyflawniad campus ac yn newyddion gwych i'ch cymuned leol. Bydd gan bapurau newydd a gorsafoedd radio lleol ddiddordeb mewn clywed eich newyddion. Gallant helpu chi i adrodd eich stori a chodi ymwybyddiaeth yn y gymuned.

Dyma gyfle pwysig hefyd i ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am wneud eich gwaith yn bosib.

Adnabod pa gyfryngau i'w targedu

Adnabod pa gyfryngau i'w targedu

Cysylltwch â phapurau newydd sydd ar gael i'w prynu neu a ddosberthir am ddim yn yr ardal mae eich prosiect wedi'i leoli ynddi. Os ydych yn ansicr pa ardal y maent yn adrodd amdani, gallwch ffonio i ofyn. Ystyriwch gysylltu â'ch gorsaf radio BBC leol ynghyd ag unrhyw orsafoedd masnachol yn eich ardal. Edrychwch i weld a oes unrhyw wefannau neu flogiau lleol a allai fod â diddordeb yn eich stori.

Dod o hyd i'r cyswllt gorau

Dod o hyd i'r cyswllt gorau

Mae'n werth ffonio desg newyddion papur newydd neu orsaf radio i adrodd eich stori iddynt a gofyn a oes unrhyw un yn benodol y dylech ei hanfon atynt.

Drafftio datganiad i'r wasg

Drafftio datganiad i'r wasg

Wrth ysgrifennu hwn, ystyriwch bwysigrwydd ac effaith eich prosiect. Sut bydd yn gwneud gwahaniaeth i'r bobl rydych yn cydweithio â nhw? Sut bydd yn gwella'u bywydau? Sut bydd yn gwella'r gymuned gyfan?

Anfon datganiad i'r wasg

Anfon datganiad i'r wasg

Gwnewch yn siŵr bod sylwedd eich e-bost yn ymdrin â'r stori a'r ardal, er enghraifft "Dyfarnwyd Arian y Loteri Genedlaethol i Ganolfan Gymunedol Llanbrynmair". Gludwch y datganiad i'r wasg yng nghorff yr e-bost yn hytrach na'i atodi. A chofiwch bob amser gynnwys eich manylion cyswllt!

Atodi llun

Atodi llun

Gall atodi llun o ansawdd da wella'ch cyfle o ddenu cyhoeddusrwydd yn fawr. Gall hyd yn oed lluniau a dynnwyd ar ffonau clyfar weithio'n dda iawn. Ystyriwch yr hyn yr ydych am i'r llun ei ddweud am eich prosiect - ystyriwch y lleoliad a phwy i'w gynnwys yn y llun. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys enwau pawb yn y llun ac eglurwch bwy yw pwy er mwyn helpu'r papur newydd i greu is-bennawd priodol ar gyfer y llun.

Dilyn i fyny gyda galwad ffôn

Dilyn i fyny gyda galwad ffôn

Mae newyddiadurwyr yn derbyn llawer o ddatganiadau i'r wasg bob dydd a bydd yn helpu os byddwch yn rhoi galwad gyflym iddynt i amlygu'ch newyddion chi.

Dywedwch wrthym am eich llwyddiannau

Dywedwch wrthym am eich llwyddiannau

Mawr hoffem glywed amdano pan fyddwch yn denu sylw'r cyfryngau yn eich ardal leol. Cysylltwch â ni er mwyn i ni gael gwybod amdano!